Utvalg for teknikk, landbruk og miljø fattet den 06.12.2022 vedtak i sak 22/88 om å legge endring av reguleringsplan for Surtekvæven, plan ID 2021006 ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl §§ 12-10 og 11.

 

Beliggenhet: gnr. 3, bnr. 30 – 33, 48, 56 m. fl., Fidjeland

Grunneiere: Smedvig Eiendom AS

                  D/S Isbjørn AS

 

Endringen gjennomføres iht. PBL § 12-14. 1. ledd, dvs. med full planprosess.

 

Plangrensen for reguleringsendring samsvarer med avgrensning for gjeldende plan, plan ID 2013002. Ved vedtak av plan med ID 2021006 vil plan med ID 2013002 bli opphevet/erstattet.

 

Reguleringsformål

Formålet med planendringen er tilrettelegging for fortetting i eksisterende/etablerende fritidsboligfelt på Surtekvæven. Dette innebærer:

  • regulering av 7 nye fritidsboligtomter (med en fritidsboligenhet pr. tomt)
  • endring av bestemmelser for 5 allerede regulerte tomter, slik at det kan oppføres 10 fritidsboligenheter i stedet for 5 (endring fra 1 fritidsboligenhet pr. tomt til 2 fritidsboligenheter)

Dette betyr fortetting med 12 fritidsboligenheter totalt.

 

For øvrig innebærer planendringen:

  • mindre justeringer av noen tomte- og byggegrenser
  • forlengelse av regulert vei inn til nye tomtene
  • omstrukturering/oppdatering av reguleringsbestemmelser

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/378 i tiden 01.02. – 15.03.2023.

 

Eventuelle innspill/merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 15.03.2023. (ref. 2021/747).