Rådmannen har i sak DS 21/312 den 29.04.2021 vedtatt å legge reguleringsplan for Tjørhombakken tipp, plan ID 2019002 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Beliggenhet: gnr. 11, bnr. 2, Handeland
Grunneier: Ingebjørg Haugen

Reguleringsplanen er iht. kommuneplan Sirdal nord (plan ID 2016008) avsatt som område 11_2.

Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi med tilhørende atkomstveg. Det planlegges å deponere rundt 300 000 m³ rene masser i løpet av driftsperioden som antas å være på inntil 10 år. Etter avsluttet driftsperiode skal område tas i bruk til landbruksformål.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn?planid=2019002

Reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 03.05. – 14.06.2021.

Eventuelle merknader til planen må være sendt innen 14.06.2021. Merknader kan sendes via plandialog http://tema.webatlas.no/sirdal/Planinnsyn, post@sirdal.kommune.no

eller Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad.

Tonstad, 03.05.2021
Enhet for arealforvaltning