Utvalg teknikk, landbruk og miljø fattet i sak 24/48 den 18.06.24, vedtak om å legge
reguleringsplan for Gåsehelleren tunnel, beliggenhet: Fv. 42 mellom Tonstad og Haughom,
plan-ID 1046 2023001, ut til offentlig ettersyn.

 

Reguleringsformål: Formålet med planen er bygging av ny Gåsehellertunnel, oppgradering av eksisterende tunnel, massedeponi i Sirdalsvannet samt massedeponi og mellomlager for
overskudd av steinmasser ved Haughom.


Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på
https://www.arealplaner.no/4228/arealplaner/383?term=2023001  i tiden 01.07. – 19.08.2024.


Eventuelle merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset,
Tonstadvegen 28, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 19.08.2024.