Bilde logo Offentlig ettersyn

 

 

Utvalg TLM fattet den 08.11.2022 følgende vedtak i sak 22/79:

 

«Reguleringsplan for Kalveløa, gnr. 8, bnr. 1, fnr. 115, ID 2021003 legges iht PBL § 12 – 10 og 11 ut til offentlig ettersyn når det foreligger oppdaterte plandokumenter som er korrigert med:

 

• Hensynssone skredfare i plankartet regulert iht. NGIs skredfarekart fra 1997 (aktsomhtetskart iht. NVE-atlas).

 

• ROS-analyse som inneholder nærmere vurdering av flomfaren i området.  Det må vurderes høyde og dimensjonering av bro og atkomstvei f_KV2 i forhold til flom og vurderes hvordan personlig og materiell sikkerhet ivaretas iht. planlagt utbygging i Kalveløa, plan ID 2021003 og Solheim hyttegrend, plan ID 2021005. Plankart og planbestemmelser må oppdateres iht. ROS/ flomrapport.

 

Det nye planforslaget vil ved vedtak oppheve gjeldende plan Kalveløa caravan, ID 2008011

 

Plandokumentene er nå oppdatert iht. vedtaket og legges ut til offentlig ettersyn.

 

Reguleringsformål:

 

Formålet med planen er utbygging av 17 nye fritidsboligenheter med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, lek- og uteoppholdsareal, samt ski- og turløyper. I tillegg omfatter planområdet eksisterende caravanoppstilling, sanitærbygg og 4 fritidsboligenheter (3 tomter) og lekeplass. 

Til sammen vil planområdet inneholde 21 fritidsboligenheter og kapasitet for oppstilling av inntil 35 campingvogner.

Området er i kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008 avsatt som område 8_5.

 

Sirdal kommune har tatt i bruk planbasen arealplaner.no.

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på arealplaner.no

i tiden 20.03. – 02.05.2023.

 

Eventuelle merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 02.05.2023.