Utvalg TLM fattet den 26.10.2023 vedtak i sak 23/86 om å legge reguleringsplanen Knausane, plan ID 2021001 ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsformål: Formålet med planen er utbygging av inntil 5 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, uteoppholdsareal/lekeplass samt ski- og turløyper. I reguleringsplanen inngår 6 eksisterende fritidsboligenheter samt 2 eksisterende, ubebygde tomter (fradelte).

Ifølge kommunedelplan Sirdal nord: område 7_ 6 byggeområde for framtidig fritidsbebyggelse.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på

https://www.arealplaner.no/4228/arealplaner/373   i tiden 06.11 – 20.12.2023.

Eventuelle merknader til planen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, post@sirdal.kommune.no eller postadresse Tonstadveien 28, 4440 Tonstad innen 20.12.2023.