Reguleringsformål:

Formålet med planen er masseuttak, regulert som bestemmelsesområde. For del av området er det regulert med etterbruk formål industri/lager og for øvrig formål landbruk. Planområdet omfatter også atkomstvei. 

Ifølge kommunedelplan Sirdal sør, plan ID 2013004, del av område N10.

Beliggenhet: Bjunes gnr. 38, bnr 1 og 2.

Plan-ID 1046 2016001

Grunneiere:

Anne Grethe og Kenneth Åsemoen, bnr. 1.

Bente Kleven Bjunes, del av atkomstvei, bnr. 2.

 

 

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på arealplaner.no | 2016001 >   Planbehandlinger i tiden 30.01.2023 – 13.03.2023.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller post@sirdal.kommune.no innen 13.03.2023.

 

Enhet for arealforvaltning