Bilde Offentlig ettersyn

                  SANDKLATTEN, SINNES OG MASSEUTTAK VALEVATN, DORGA

 

PLAN ID 2019009 Reguleringsplan for Sandklatten, Sinnes

Kommunedirektøren en har i ds-sak 22/485 den 14.07.2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Sandklatten, Sinnes plan ID 2019009 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Forslagsstiller: Sirdal Utvikling AS

Grunneier: Tordis Olava Brekke.

Beliggenhet: gnr. 9, bnr. 10 mfl., Sinnes

 

Melding om oppstart ble sendt 30.08.2019. 

Reguleringsformål: Formålet med planen er utbygging 78 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, friluftsområder, lek- og uteoppholdsareal, ski- og turløyper.

I reguleringsplanen inngår 3 eksisterende fritidsboligenheter.

Til sammen vil planområdet inneholde 82 fritidsboligenheter.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord for området 9_9 framtidig byggeområde for fritidsbebyggelse.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/360 i tiden 18.07. – 05.09.2022.

 

PLAN ID 2020004 Reguleringsplan for Masseuttak Valevatn, Dorga

Kommunedirektøren en har i ds-sak 22/480 den 13.07.2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Masseuttak Valevatn, Dorga plan ID 2020004 ut til offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12 –10 og 11.

Forslagsstiller: Tonstad Maskin Teknikk AS

Grunneiere: Kjell Dorga, Ole Per Dorga og Gaute Dorga

Beliggenhet: gnr. 13, bnr. 1,2,9 og 15, Dorga

 

Melding om oppstart ble sendt 19.02.2021. 

Reguleringsformål: masseuttak med atkomstvei.

Ifølge kommuneplan: Kommunedelplan Sirdal nord videreført område 195 fra forrige kommunedelplan – råstoffutvinning.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er tilgjengelig på

https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/372  i tiden 18.07. – 05.09.2022.

 

Frist for innsending av eventuelle merknader:

Eventuelle merknader til reguleringsplanen Sandklatten eller Masseuttak Valevatn må være sendt Sirdal kommune, Arealforvaltning, post@sirdal.kommune.no eller postadresse Tonstadveien 28, 4440 Tonstad innen 05.09.2022.

 

 

Tonstad, 18.07.2022

Enhet for arealforvaltning