Sira-Kvina kraftselskap har søkt NVE om godkjenning av plan for bygging av nytt båtopptrekk i Sirdaldalsvatn, nedenfor Tonstad kraftverk i Sirdal kommune. Planen viser anleggsområdet og hvilke inngrep prosjektet vil medføre. Tiltaket er planlagt gjennomført på lav vannstand i 2021.

Båtopptrekket som skal bygges ligger sentralt, og skal benyttes av mange. For at saken skal belyses så godt som mulig, velger NVE derfor å legge saken ut til offentlig ettersyn.

Prosjektet er underlagt vilkår i konsesjonen til reguleringer og overføringer i Sira- og Kvinavassdragene, datert 05.07.1963. NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene kan ta til. NVE kan videre føre tilsyn med at utbyggingen skjer i henhold til godkjent plan. Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak § 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og bygningslov § 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være til stede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller energiloven.

Vi ber Sirdal kommune om å legge to eksemplarer av planen for nytt båtopptrekk ut til offentlig ettersyn på Sirdal kommunehus. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager), mens det andre ikke må fjernes fra utleggingsstedet. Planen ligger også i PDF format nederst på denne siden. 

Ev. innspill til planarbeidet må innen 26.05.2021 sendes skriftlig til nve@nve.no 
Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Det er derfor ønskelig å få teksten elektronisk.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Rolv Guddal hos Sira-Kvina kraftselskap kontaktes på tlf 90730102.
Spørsmål som gjelder NVEs behandling kan rettes til Magnus Tandberg Holth på tlf 99707248, eller math@nve.no

Plan: offentlig ettersyn - Sira Kvina Kraftselskap - nytt båtopptrekk Sirdalsvatn