Under henvisning til plan- og bygningslovens §§ 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har vedtatt følgende reguleringsplan:

  1. Reguleringsplan Brekkebua, Sinnes, plan ID 2019003, gnr. 9, bnr. 10 og 52 godkjent i k-sak 20/125 den 17.12.20.

Planen omfatter:

Planforslaget inneholder byggeområdene BAA1 og BAA2.

Området BAA1 er regulert som kombinert bebyggelse og anlegg definert som bolig og bevertning. Det skal være bevertning /kiosk/ næring i første etasje og inntil to boligenheter i andre etasje.

Området BAA2 er regulert som kombinert bolig / fritidsbebyggelse.
Det kombinerte formålet innebærer at boenheter kan benyttes både for fast beboelse og for fritidsformål. Det vil likevel fortsatt være krav om søknad om bruksendring for den enkelte enhet når boformål ønskes endret. Bebyggelse innenfor BAA2 skal etableres enten som leilighetsbygg eller som rekkehus / vertikaldelte enheter.
Maks BYA er 400m2 og maks mønehøyde er 9m. Det kan etableres inntil 8 boenheter.

Parkering skjer innenfor SPP1.

  1. Endring av reguleringsplan Gravassryggen, Dorga, plan ID 2006008 i ds-sak 20/901 den 16.12.2020.

Endringen gjelder økning av T-BRA til 235 m2 og utvidelse av byggeområde (areal på tomt til 1081 m2) for tomt 28 i planområdet.

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages. Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

  1. Utbyggingsavtale tilknyttet endring av reguleringsplan med plan ID 2005004, gnr. 19, bnr. 2 Omlid ble vedtatt i k-sak 20/126 den 17.12.2020.

Når planer, endringer og utbyggingsavtaler er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no

Tonstad 11.01.2021
Enhet for arealforvaltning