Endring av reguleringsplaner

Områdereguleringsendring for Tonstad,  plan ID2013003.

Endring av reguleringsplan for gnr. 52, bnr. 420.  DS 22/360.

 

Reguleringsendring for Gravasstøl hyttefelt, plan ID2011002.

Endring av detaljreguleringsplan for gnr. 11, bnr. 108. DS 22/255.

 

Endring av reguleringsplan for Tjørhom - Beinesvatn, plan ID2013005 og endring reguleringsplan for Tjørhom-Tjørhomfjellet, plan ID2007028. DS 22/320

 

Områdereguleringsplan for Tonstad, plan ID2013003.

Endring av reguleringsplan for gnr. 51 bnr. 7. DS 22/390.

 

Kommunedirektøren har i sak 22/432 den 28.06.2022 vedtatt endring av reguleringsplan for Åsen hyttefelt, Nesset, plan ID 2011007. Endringen gjelder tomt gnr. 7, bnr. 42. 

 

Godkjente reguleringsplaner

Kommunestyret har i sak 22/41 den 16.06.22 vedtatt reguleringsplan for Brådet, Suleskard, plan ID 2019014. Grunneier John Haugen

Formålet med reguleringsplanen er utbygging av 10 nye fritidsboliger, 2 ny boliger, samt sikre tilhørende funksjoner som vei, parkering, friluftsområder, skiløype mm.

Plandokumentene kan finnes på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/search?&term=br%C3%A5det

 

Kommunestyret har i sak 22/42 den 16.06.22 vedtatt reguleringsplan for Brende Myrane, plan ID 2020002. Grunneier Berit Syvertsen m.fl.

Plandokumentene kan finnes på https://www.arealplaner.no/sirdal4228/arealplaner/370

 

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Statsforvalteren i Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16. Når planen er ferdigstilt vil den bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no

Arealforvaltning 30.06.2022