Sinnes vannverk leverer naturlig renset grunnvann uten andre tilsetningsstoffer enn lut for Ph justering. Vannverket har aldri hatt større driftsforstyrrelser.

sinnes vannverk

Hovedvannkilder:
Det tas i dag ut grunnvann fra en mindre øy i Sira nord for Sinnesvatnet. Det er satt ned 3 stk. borrørsbrønner i løsmasser, hvorav 1 en av brønnene fungerer som reservekilde.

Reserve/ krisevannkilde:
Fidjeland vannverk nyttes som reserve- / krisevannkilde. Vannverket har 2 stk borrørsbrønner i løsmasser.

Tekniske data Sinnes vannverk

Anleggseier: Sirdal kommune
Forsyningsområde: Strekningen fra Tjørhom til Fidjeland og fra Tjørhomfjell i øst til Flesebekk i vest.
Kontaktperson: Enhetsleder Frank Haughom
Driftsoperatører: Kjetel Lindeland /Jan Terje Ovedal/Michael Naumann (for tiden i permisjon)
Antall personer som forsynes pr i dag (3 pe pr hytte / hus): ca. 4400 personekvivalenter – ca. 115 husstander – ca. 1465 abonnenter (hytter og hus)
Næringsmiddelbedrifter som forsynes: 1, iskremproduksjon
Turistnæring som forsynes: Sinnes fjellstue, Haugen camping/kafeteria og Fidjeland hotell, Sinnes Arena
Institusjoner osv som forsynes: Sinnes skole, Øvre Sirdal barnehage, Tjørhom helsehus
Vannforbruk/kapasitet: Dim.vannmengde(Qdim): ca.20 l/s(72m³/t)
Anbefalt maks. forbruk: ca.19-22l/s (70 – 80 m3/t, brønner ser ut til å tåle maks utttak på opptil 230 m3/t)
Middelforbruk i dag: ca.5,6 l/s(m3/t)
Pumpekapasitet pr.pumpe: ca.15 l/s(P1 og P2) og ca. 12 l/s (P3) x 70 mVs
Behandlingskapasitet inntil: ca.20 l/s(72m3/t)
Max. kapasitet på pumper: ca.20 l/s(72m3/t)
Kapasitet på høydebasseng: 750m3/ 400m3 / 200m3 / 180 m3
Antall meter vannledning: Ca. 33000 meter kommunale ledninger
Kommunens krav til driftstrykk: 2,5 – 9,0 kg/cm2
Brannvann: 12 l/s (Brannvannskravet)
vannmengde produsert 2012: 210000 m3

Vannverket har normalt ingen restriksjoner på hagevanning.

Opplysninger om behandlingsanlegget

Vannbehandlingsanlegget er plassert ved Sira nord for Sinnesvatnet. Anlegget ble bygget i 2003, og er godkjent av næringsmiddeltilsynet i 2005. Behandlingsanlegget har automatisk drift. Det er installert overvåkingsanlegg i vannbehandlingsanlegget. Overvåkingsanlegget er integrerert i kommunens fjernovervåkingsystem for VA-anlegg i kommunen. Det er døgnkontinuerlig vaktordning med SMS varsling pr.telefon ved driftsforstyrrelser. På anlegget måles kontinuerlig vannmengde (l/s), pH-verdi på rentvann samt temperatur på råvann. Det foreligger vannprøver både av råvann og nettvann. Nettvannsprøvene blir tatt på tre ulike steder. Grunnvannet er surt (pH) og man startet vinter 2003/04 opp med lutdosering for å heve pH til ønsket nivå. Det er ikke påvist koliforme eller termokoliforme bakterier siden driftsstart. Fargetallet er lavere enn 2 mg Pt/l, mot største tillatte verdi på 20 mg Pt/l. Konduktivitet og turbiditet ligger godt innenfor største tillatte konsentrasjon. Det er dessuten installert utstyr slik at klor om ønskelig kan doseres dersom det skulle bli behov for desinfisering av vannet. Hardheten i vannet er et mål på innholdet av jordalkalimetaller (først og fremst kalsium og magnesium) som er løst i vannet, og oppgis i °dH. For akvarium passer det med en hardhet på ca. 5°dH (Sinnes vannverk har meget bløtt vann med en °dH på ca. 0,12).

  • Meget bløtt vann: 0-2°dH
  • Bløtt vann: 2-7°dH
  • Hardt vann: 7-14°dH
  • Meget hardt vann: Over 21°dH

Hardheten i vann blir utregnet ved formelen: °dH = Kalsiuminnholdet/7,2

Opplysninger om ledningsnettet

Ledningsnettet er totalt på ca. 100 000 m. (inkl. private ledninger) PVC/PE. Vannverket har ulike trykksoner:

  1. Tjørhom(Ukvigldalen høydebasseng)
  2. Solheimsdalen(trykkøkningsstasjon)
  3. Sinnes/Haugen (Ålsheia høydebasseng/Haugen høydebasseng)
  4. Myraleite byggefelt(trykkøkningsstasjon)
  5. Fidjeland (trykkreduksjon, høydebasseng og trykkøkning)

Godkjenningsbevis for Sinnes vannverk