Søknad om kommunalt stipend høsthalvåret 2023

Sirdøler som går på videregående skole/studerer, kan søke kommunalt stipend for høsthalvåret 2023. Sammen med søknaden må det leveres bevis for skolegang, det kan være bekreftelse fra skole, bilde av studentbevis, kvittering betalt semester avgift o.l. Er du under 18 år må du levere med fullmakt fra foresatte. Dette gjøres ved å legge med ett bilde av fullmakten.

Eks. på hvordan fullmakten kan se ut:

Fullmakt søknad om kommunalt stipend – søker under 18 år

 < Studentens nav> kan søke om kommunalt stipend.

Dato __________                                          Sign. foresatt________________

 

Søknaden må være kommunen i hende innen 15. oktober 2023. Stipendet tildeles i år med kr 7095,- pr. semester. Kommunalt stipend kan tildeles etter søknad 16 ganger og frem til en er 27 år.

 

For elever som går på Sirdal videregående skole gjelder følgende:

- Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kr. ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.

- Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).

 - Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000 kr. første skoleåret. 

Søknaden må være attestert av skolen /Sirdal vg. skole, og må være kommunen i hende innen 15. oktober 2023. Elektronisk søknadsskjema m/ retningslinjer er lagt ut på kommunens hjemmeside.

Søknaden leveres elektronisk ved å følge denne lenken:

 

 

 

Retningslinjer for kommunalt stipend vedtatt i Kommunestyret 12.11.20 PS sak 20/107. Gjeldende fra 01.01.21.

 

  1. Elever/studenter folkeregistrert i Sirdal som tar videreutdannelse på heltid, kan tildeles utdanningsstipend etter søknad. Elever/studenter fra Sirdal som studerer i utlandet kan også søke og tildeles stipend, nødvendig dokumentasjon må vedlegges søknaden.
  2. Søknaden må være attestert av skolen eleven/studenten går på, og må være kommunen i hende innen 15. oktober for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret.
  3. Utdanningsstipendet kan tildeles etter søknad 16 ganger. Kommunalt stipend reguleres årlig tilsvarende generell avgiftsøkning for kommunale tjenester, jf økonomiplanen.
  4. Stipendet kan tildeles søkere til utgangen av det året søkeren fyller 27 år. Det gis mulighet til å søke utover 27 år dersom vedkommende kan dokumentere forsinket skolegang.
  5. For elever som går på Sirdal videregående skole gjelder følgende:
  • Elever folkeregistrert i Sirdal som velger Sirdal vgs, får 7.000 kr. ekstra i kommunalt stipend første skoleåret.
  • -Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og ikke mottar borteboerstipend, får tilbud om å bo gratis på elevheimen (husleie og kost dekkes).
  • -Elever folkeregistrert i Sirdal som går på Sirdal vgs. og har krav på borteboerstipend søker om dette, Sirdal kommune fakturerer eleven tilsvarende borteboerstipendet og dekker resterende beløp av husleien på elevheimen (husleie og kost dekkes).
  • Elever som går på Sirdal vgs. og ikke er folkeregistrert i Sirdal, får et stipend på 7.000 kr. første skoleåret.
  1. Klage på avslag om tildeling sendes til Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad. Klagefrist er tre uker etter at vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, vil utvalg for oppvekst og levekår være klageinstans.

 

Punktene for ekstra stipend til elever ved Sirdal videregående skole, punkt 5, gjelder fra skoleåret 2021/2022.

 

 

Skjema for søknad om kommunalt stipend er nå tilgjengelig, og vil være tilgjengelig til søknadsfristen går ut den 15/10-23.

Alle søknadene vil bli behandlet etter søknadsfristen, og stipend vil bli utbetalt innen kort tid etter denne fristen.

Det er bare mulig å søke via denne lenken:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=6134&externalid=4228

 

Du må identifisere deg med en elektronisk ID (BankID, buypass, comfides…) .

Kriteriene som må oppfylles for å gjøre deg berettiget til dette stipendet, vil bli opplyst tidlig i skjemaet.

Stipendet lyder på 7095 kr. pr. semester.

Har du spørsmål når det gjelder utfyllingen av skjemaet, tar du kontakt på mona.ousdal@sirdal.kommune.no .