Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skogbruket. Det kan søkes tilskudd til miljøtiltak jf. § 6 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket som går ut over det som forventes av næringa.

For eksempel kan det være aktuelt å gi tilskudd til bevaring av nøkkelbiotoper hvor skogeier avstår fra hogst.

Frist kommunen setter for å søke miljøtilskudd i skogbruket er 18. oktober 2019.

Se link og vedlegg for søknadsskjema.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd#miljoetiltak-for-aa-ivareta-og-videreutvikle-miljoeverdier

 

Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål.

Vedlegg 1: Beregning av tap og tilskudd etter NMSK
Vedlegg 2: Søknadsskjema skogeier miljøtilskudd