Kommunen har utarbeidet en kartløsning for innsyn i planlagte veiadresser og områdeadresser i Sirdal.
En kommer til kartløsningen ved å følge denne linken: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_sirdal/Vis/Adresseprosjekt
Kartløsningen viser inndelingen av kommunen i ulike veier og heiområder med navn. Den viser også planlagt hus/hytte nummer.
Det er også laget en teoretisk skiltplan som fremkommer i kartløsningen, denne vil bli justert i forbindelse med befaringer fremover.
Veinavn og områdenavn har tidligere vært ute på høring med høringsfrist i desember 2014.
Utvalg for oppvekst og levekår behandlet sak om adressenavn og gjorde vedtak i utvalgssak 15/10 den 4. februar 2015.
Når en ser på kartet som linkes til ovenfor i stor målestokk så vises inndelingen av heiområdene med tilhørende navn i rødt.
Navn som står oppført i parentes har merknad fra navnekonsulent/kartverket og dermed ikke avklart skrivemåte.
Når en zoomer inn til mindre målestokk vil etter hvert veiene med tilhørende navn og skiltplasseringer dukke opp.
Det er organisert slik at de ulike adresseveiene har ulik farge. Navn står påført med rød tekst på adresseveiene.
Igjen er det slik at navn som står oppført i parentes ennå ikke har avklart skrivemåte på grunn av merknad fra navnekonsulent/kartverket.
Etter hvert som skrivemåte på de ulike adressenavnene blir avklart så fjernes parentesen rundt det aktuelle navnet, dette vil skje fortløpende.
En vil også se at det er lagt inn veinavn flere steder der det i dag ikke er noen vei. Dette er i regulerte områder med planlagte veier, hovedsakelig i nye hyttefelt.

Det er utarbeidet en brosjyre som kan lastes ned med mer informasjon om tildeling av adresser i kommunen. Brosjyren kan også fås ved henvendelse til servicetorget.