På vegne av Solhytten Eiendom AS kunngjøres det herved at område 3_4 i Kdp Sirdal Nord tas opp til regulering iht. Plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-14. Planområdet ligger i det vesentligste på gnr/bnr 3/5. I tillegg til område 3_4 (fritidsbebyggelse) er det tatt med noe omkringliggende areal for å få en ryddig avgrensing mot eks. planer og ta høyde for omlegging av skiløype.

Målet med planarbeidet er å avsette ca 60 hyttetomter med kjørbar atkomst og teknisk infrastruktur. Nye tomter vil i all hovedsak bli plassert innenfor område 3_4, men noe avvik kan forekomme. Ellers vil det bli regulert leke-/fellesareal og turveier/-stier etter nærmere vurdering.

Utbyggingsavtale: Det meldes samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. §2 i Kdp Sirdal Nord.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

Ytterligere info om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jan Audun Bjørkestøl, mob 91728245. Eventuelle innspill til planarbeid/utb.avtale må sendes skriftlig innen 10.02.2020 til:

Karttjenester as
Postboks 158
4441 Tonstad 
E-post: janaudun@karttjenester.no

Kartutsnitt