I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Sinnes og Sol Tomteutvikling AS, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område beliggende på gnr/bnr 3/1 m. fl. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for ca.30 hyttetomter , med tilhørende infrastruktur, samt anlegging av løypetrasè.

Planområdet ligger i uregulert område mellom eksisterende planer og vil grense inntil eksisterende plan: Fidjeland - Surtekvæv (planID 2013002), Fidjeland – Jogledalen – statoil og skitrekket (planID 1982001). Overlappende deler av eks. planer vil ved vedtak av ny plan oppheves.
Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen (område 3_26). Mindre avvik vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Det anses ikke å foreligge krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften.

Utbyggingsavtale
Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10.
Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 15.08.2019 til: Karttjenester as, postboks 158, 4441 Tonstad, E-post: post@karttjenester.no

Vedlegg:
Oppstartsmelding 
Kartutsnitt