I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Torfinn Nesset, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område beliggende på gnr/bnr 7/2, Neset, Sirdal. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Området er avsatt som 7/6 fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan Sirdal Nord. Området er ikke tidligere regulert og grenser ikke inn til eksisterende planer. Området har 8 eksisterende fritidseiendommer, hvor 6 er bebygd. Det planlegges fortettet med ca. 6 nye enheter. Sommervei med parkering på tomt og vinterparkering ved driftsbygning på gnr/bnr. 7/2. Eksisterende skiløype gjennom området videreføres.

Planen er i det vesentligste i tråd med overordnet kommunedelplan og omfattes ikke av KU-forskriften.

Utbyggingsavtale
Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10. Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 26.05.2021 til: Karttjenester as, Postboks 158, 4441 Tonstad, E-post: post@karttjenester.no

Knausane neset.jpg