I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Sirdal Hytteutvikling as, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område beliggende på gnr/bnr 9/9 m.fl, Sinnes, Sirdal kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et bolig-område med tilhørende infrastruktur. I tilknytning til atkomster vil ny plan vil overlappe og erstatte mindre deler av planene for Soleiknuten (PlanID 2016009) og Rubetødnane Aust (PlanID 2017002).

 

Planområdet er utvidet noe i vest og redusert noe i øst ift avgrensingen i kdp. De mindre avvikene til bli nærmere beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Planarbeidet vil ikke omfattes av KU-forskriften.

 

Planområdet vil ha atkomst via Soleidalen med avkjørsel like før starten på hovedstigningen opp til Soleiknuten. Det vil bli planlagt gang-/sykkelveier som knytter boligområdet til de omkringliggende områder. Det legges i utgangspunktet til grunn 20-30 boligenheter i form av eneboliger, men både antall enheter og bygningstyper vil bli nærmere vurdert ved utarbeidelsen av planen. Pga planområdets beliggenhet vil landskapstilpasning være et sentralt hensyn i planarbeidet.

 

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

 

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10. Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 25.08.2021 til: 

 

karttjenester.jpg

 

Postboks 158, 4441 Tonstad, E-post: post@karttjenester.no

 

 

 

Leitet_Annonse.jpg