Varsel om om oppstart av planarbeid for Surtekvæv, Fidjeland – Sirdal kommune, (PlanID 2019010).

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8 og på vegne av Sinnes og Sol Tomteutvikling AS, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område beliggende på gnr/bnr 3/1. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 14 - 16 hyttetomter, samt leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur.

Planområdet ligger i uregulert område mellom eksisterende planer og vil grense inntil eksisterende plan: Kvednhusbakken – Jogledalen (planID 2009016), Fidjeland – Jogledalen – statoil og skitrekket (planID 1982001) og Surtekvæven (planID 2013002).
Byggeområder vil i all hovedsak reguleres innenfor areal avsatt til formålet i kommunedelplanen (område 3_25). Mindre avvik vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Det anses ikke å foreligge krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften.

Utbyggingsavtale
Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.
Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding.
Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10.
Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.07.2019 til: Karttjenester, Postboks 158, 4441 Tonstad, E-post: post@karttjenester.no
planbilde fidje .jpg