I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Multiconsult, på vegne av Sirdal kommune v/ enhet for bygg og eiendom, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Kvæven, gnr. 5, bnr. 16 m. fl., plan ID 2019015.

Varslingsområdet er på ca. 100 daa og omfatter 5/1, 5/6, 5/8, 5/16/, 5/22, 5/27, 5/30, 103/9 og 103/10.

Området er regulert til offentlig bebyggelse, bolig, vann og avløpsanlegg, parkering, grav- og urnelund, samt jord- og skogbruksformål i en eldre plan Kvæven - Del av Kvævemoen, plan ID 1987004.

Hensikten med planarbeidet er primært å tilrettelegge for et mindre antall boliger i et begrenset areal i nordlig del av planområdet. Tomtene får adkomst fra eksisterende avkjørsel men med ny vei inn til tomtene. Planen omfatter også kommunens område ved Sirdal Fjellmuseum hvor området blir hensiktsmessig regulert og oppdatert iht. gjeldende lovverk, samt område ved Kvævemoen kapell. Eksisterende avkjørsler til området blir regulert inn. Det blir ellers mindre justeringer av arealformålene.

Ny reguleringsplan vil erstatte sammenfallende del av reguleringsplan for Kvæven - Del av Kvævemoen (plan ID 1987004), samt mindre deler av reguleringsplan for Kvæven golfbane (plan ID 2004009) og reguleringsplan for Kvæven kro (plan ID 2007025). Det kan være aktuelt at deler av reguleringsplan for Kvæven - Del av Kvævemoen (plan ID 1987004) vil bli opphevet.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning.
Eventuelle innspill sendes til: Multiconsult v/Parul Khandelwal, Stokkamyrveien 13, 4313 Sandnes, eller e-post: park@multiconsult.no innen 06.02.2020.
Mottatte merknader til varsel om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling.

Varslingskart_Kvæven.pdf