I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Risa AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Masseuttak Handeland utvidelse, Sirdal kommune.
Planområdet er på ca. 135 daa og er en del av eiendommen gnr.11, bnr.1. Det ønskes innregulert utvidelse av det eksisterende masseuttaket i området. Atkomstveg som er innregulert i gjeldende reguleringsplan for eksisterende masseuttak vil opparbeides og tas i bruk til utvidelsen. Utvidelsen av masseuttaket vil ha en driftsperiode på ca. 15 år, og det legges opp til at 1,6 millioner m³ masse kan tas ut av planområdet.
Atkomstveg til planområdet vil kobles på fylkesveg 468 - Sirdalsvegen, og det vil ikke etableres parkering innen planområdet.

Det vil utarbeides en driftsplan med miljøoppfølgingsplan som skal være godkjent før tiltak i henhold til reguleringsplanforslaget kan iverksettes. Under driftsperioden skal de deler av planområdet som kan medføre fare for mennesker eller husdyr være forsvarlig sikret med gjerder.

Driften av masseuttaket skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig skjemmet. Uttaket skal skjermes fra omkringliggende bebyggelse og veier gjennom utførelse og plassering av uttaksområdene, og ved hjelp av naturlig vegetasjon som omgir dem.
Etter endt driftstid vil området tilpasses og opparbeides til jordbruksformål.

Alt uttak av masse vil foregå i en avstand på minimum 50 meter fra fylkesvegen, og utenfor hensynssone for høyspentanlegg. Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta støv, støy, og andre ROS-tema.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Sirdal kommunes nettside. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende område ytterligere.

Planområdet er disponert til råstoffutvinning i Sirdals kommuneplan. Det foreligger ingen reguleringsplan for området i dag.

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 25.03.2019.

Mottatte merknader til melding om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside, og i Avisen Agder.

Med vennlig hilsen
PROSJEKTIL AREAL AS

Vedlegg:
Varslingskart
Planinitiativ masseuttak Handeland utvidelse