I medhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr. 13, bnr. 1, 2, 5, 9 og 22 Plan id 2020004 Masseuttak Valevatn i Sirdal kommune.

Tiltakshaver er Tonstad Maskin Teknikk AS, Tonstad

Forslagsstiller og utførende plankonsulent er Ravi Rådgivning AS. Området som skal reguleres ligger ved 45 Hunnesdalsveien ca 7 km vest fra Joker Sinnes, Svartevatn. Planområdet omfatter og er ca 19,5 daa. I kommuneplanens arealdel er området avsatt råstoffutvinning. Den varslede plangrensen er over flere gnr, dette er gjort for å sikre tilstrekkelig areal til vegløsning, og avgrensningen vil kunne justeres noe undervegs i prosessen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området til masseuttak samt resirkulering for tilbakeføringsmasser. Området vil ved ferdigstillelse bli opparbeidet og tilbakeført som dyrket jord til jordbruksformål.

Planen utløser ikke krav om konsekvens utredning etter vedlegg l og ll. Kjente grunneiere og naboer blir varslet direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 25 Mars 2021 til Ravi Rådgivning AS, Alvaliå 24, 4365 Nærbø eller epost : ravi@lyse.net med kopi til Sirdal Kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller epost : post@sirdal.kommune.no

Alle mottatte dokumenter vil bli oversendt til kommunen sammen med planforslaget. 

Vedlegg:
Reg.plan kart med plangrense