I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Risa AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Tjørhombakken tipp, Sirdal kommune.
Planområdet er på ca. 40 daa og er en del av eiendommen gnr.11, bnr.2. Det ønskes innregulert et massedeponi, med tilhørende atkomstveg. Massedeponiet vil ha en driftsperiode på 5-10 år, og det vil deponeres ca. 300 000 m³ rene masser her. Etter endt driftstid skal området være revegetert.
Atkomst til planområdet vil bli fra privat vei 1086 `Klattane`, og det vil ikke etableres parkering innen planområdet.

Det vil utarbeides en driftsplan med miljøoppfølgingsplan som skal være godkjent før tiltak i henhold til reguleringsplanforslaget kan iverksettes. Under driftsperioden skal de deler av planområdet som kan medføre fare for mennesker eller husdyr være forsvarlig sikret med gjerder.

Driften av massedeponiet skal skje på en slik måte at naturen og omgivelsene på stedet ikke blir unødig skjemmet. Landskapet vil fylles ut med rene løsmasser. Terrenget vil være hevet etter driftsperioden, men det vil avpasses etter omkringliggende landskap, og ivareta fjernvirkningen og hovedtrekk i landskapet. Tilbakeføringen til naturområde vil legge til rette for gjenopprettelse av tilsvarende vegetasjon som ved dagens situasjon.

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Sirdal kommunes nettside. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende område ytterligere.

Planområdet er disponert til andre typer bebyggelse og anlegg i Sirdals kommuneplan. Det foreligger ingen reguleringsplan for området i dag.
Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 25.03.2019.
Mottatte merknader til melding om oppstart blir vurdert og kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om planoppstart framgår også på kommunens nettside.

Med vennlig hilsen
PROSJEKTIL AREAL AS

Vedlegg:
Varslingskart 
Planinintiativ Tjørhombakken tipp