Melding om igangsetting av reguleringsarbeid

Teknaconsult AS gir med dette, i sammenheng med plan- og bygningsloven §12-8, melding om oppstart av følgende reguleringsarbeid:

Detaljregulering av Suleskard Fjellgård - Kinnekrona, Plan-ID 2022001

Planforslaget legger til rette for å etablere nytt hyttefelt i Suleskard Kinnekrona. Det planlegges å etablere ca. 30-40 fritidsboliger og tilhørende funksjoner som vei, parkering, friluftsområder, skiløyper mm.

Planområdet omfatter eiendom med gnr/bnr 1/8 og 115/4, hvor eiendom med gnr/bnr 115/4 omfatter Suleskardveien. Planområdet har et areal på ca. 221 daa.

Det er hjemmel for utbyggingsavtale for gjennomføring av denne planen.

Eventuelle merknader eller kommentarer sendes skriftlig til

Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes,

eller til post@teknaconsult.no innen 24.06.2022.

Kopi av merknaden sendes skriftlig til Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no.

Vennligst oppgi plan-ID, og eget gnr/bnr ved innsending av merknad.

 

Planvarsel til berørte parter

Oversiktskart

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

 

Etter gjennomført oppstartsmøte har regulant/forslagstiller valgt å fremme to reguleringsplaner for området i stedet for en plan. I vedlagt referat fra oppstartsmøte og planinitiativ er Suleskard Fjellgård – Kinnekrona (plan ID 2022001) omtalt som Suleskard Fjellgård 2, mens Suleskard – Kråkrona endring (plan ID 2022003) som Indre Suleskard.