Sirdal kommunestyre har 19 medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret

Møteoversikt utvalg

Kommunestyrets rolle
Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunen har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes en gang i måneden.

Kommunestyret har overført mye makt og innflytelse til formannskapet gjennom delegering av en rekke fullmakter. Det er imidlertid en rekke områder der kommunestyret ikke kan overføre ansvaret til andre. Disse er definert blant annet i kommuneloven, og gjelder blant annet kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett, valg av styringsform, medlemstallet i kommunestyret og valg av ordfører og varaordfører.

Kommunestyremøter
Alle møtene i Kommunestyret blir direktesendt på web-tv. Opptak av tidligere kommunestyremøter finnes under web-tv.