utarbeide reguleringsplan bilde_300x225

For å få tillatelse til tiltak iht plan- og bygningslovens § 20-1 kreves det hjemmel i plan.  Dersom det ikke er  hjemmel til tiltaket direkte i kommune-/kommunedelplan, vil det som hovedregel være krav om reguleringsplan.

 

Sjekkliste risiko og sårbarhet i arealplanlegging

Reguleringsplaner som fremmes til behandling i Sirdal kommune må være i tråd med krav i sjekklisten.

Sjekkliste risiko og sårbarhet 

FMAV - sjekkliste for reguleringsplaner 

 

Vegnormal/retningslinjer for prosjektering av private veger

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det følge med prosjektering for veger og parkeringsplasser.  Disse skal som hovedregel være i tråd med kommunens retningslinjer.

Retningslinjer for prosjektering av private veier 

Utbyggingsavtale

Sirdal kommune har fattet vedtak om innføring av utbyggingsavtaler, jfr. plan- og bygningsloven kap. 17.  Vi anbefaler at utbyggingsavtale følger parallelt med planprosessen.

Utbyggingsavtale

Retningslinjer for bruk av utbyggingsavtale Sirdal kommune 

Kvalitet i hyttebygging i Sirdal

Rapport hvor man har sett på gode og dårlige eksempler av utbygging.

Rapport kvalitet hyttebygging