Det nye koronaviruset (coronaviruset) ble oppdaget i januar 2020 og ny informasjon tilkommer oftere og oftere. 

Sirdal kommune har på denne siden samlet en god del informasjon.
Siden det pr. nå ofte blir oppdatert med ny informasjon fra sentralt hold, oppfordrer vi alle til å også holde seg oppdatert på FHI sine hjemmesider > FHI.no.
Dersom du ikke finner svar der kan du ringe FHI sin informasjonstelefon på 815 55 015.

Personer som ringer legevakten vedrørende Koronaspørsmål skal benytte tlf.nr: 38 32 65 17
 

Viktig informasjon til personer med luftveissymptomer.
Dere skal IKKE møte opp på legevakta. Alle må ringe først for vurdering og prioritering. Dersom det haster ring 116 117.

SMITTEVERNTILTAK I SIRDAL KOMMUNE – oppdatert 15.05.20.

Sirdal kommune prioriterer høyt å ta vare på innbyggerne våre i en ekstraordinær situasjon.

Folkehelseinstituttet oppfordrer til en nasjonal dugnad for å redusere spredning av Koronaviruset.  Sirdal kommune er tydelige på at vi tar den oppfordringen på alvor. Det står om liv og helse.

Regjeringen har gradvis åpnet opp ulike tjenester og funksjoner i samfunnet. Det er utarbeidet egne «smittevernveiledere» for ulike sektorer og bransjer med krav til tiltak og råd knyttet til begrensninger i tilbudet.

Sirdal kommune forholder seg til nasjonale smittevernregler og smittevernveiledere når det gjelder åpning og drift av ulike aktiviteter. Sentralt i flere av smittevernkravene/rådene er at det skal være en «ansvarlig» arrangør/driver av aktivitet som skal påse at smittevern knyttet til COVID-19-viruset blir overholdt.
Dette betyr blant annet av overnattingssteder og serverings- og skjenkesteder, inkludert pub/bar, kan holde åpen sin virksomhet i tråd med nasjonale smittevernregler og under forutsetning av at smittevernveiledere m.m følges.
Skjenkesteder må sikre at gjester klarer å oppfylle smittevernregler om avstand m.m. i hele skjenkestedets åpningstid!

Regjeringen har åpnet opp for arrangementer inntil 50 personer under forutsetning av at arrangementet har en ansvarlig arrangør. For å sikre mulighetene til eventuell smittesporing bes arrangøren om å ha oversikt over navn og mobiltelefonnummer til deltakere på arrangementet og at opplysningene lagres sikkert i minst 3 uker slik at kommuneoverlege/smittevernmyndighet kan bruke opplysningene ved behov.

Det er også sentralt åpnet for at inntil 20 personer kan samles i private tilstelninger så sant smittevernregler følges.

 

Spesielt om fritidsreiser:

Sirdal kommune ber sine innbyggere og tilreisende om å følge Regjeringens reiseråd.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Du skal heller ikke reise eller dra på hytta når du er i karantene.
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
   

Begrensninger i kommunale tjenester

1. Rådhuset er åpent for møter i folkevalgte organer, men møtene skjer uten tilhørere.
2. Fra mandag 18. mai er rådhuset åpent for publikum som har forhåndsavtaler om møter/samtaler med ansatte/folkevalgt.
3. Kino i kulturhuset åpner 20. mai, men med begrensninger på antall publikum og smittevernregler om avstand m.m. må følges.
4. Bibliotekene åpnes fra mandag 18. mai, men kun for utlån og innlevering av bøker og med begrensning på antall personer samtidig i lokalene.
5. Idrettshallen i kulturhuset er åpen med begrensninger på antall personer samlet. Garderobene er stengt.
6. Fra 1. juni 2020 åpnes det for at private arrangement i kulturhuset på Tonstad kan avholdes med begrensninger i antall personer og at smittevernregler må følges.
7. Kommunen tar sikte på å tilby deler av undervisningen i kulturskolens lokaler før sommeren. Dette avhenger av tilstrekkelige renholdressurser.
8. Offentlige toaletter holdes stengt inntil kommunen har tilstrekkelig renholdressurs til å holde disse åpne.
 

Smitteverntiltak i Sirdal kommune.

I tillegg til nasjonale smitteverntiltak har Sirdal kommune etter råd fra kommuneoverlegen besluttet dels å opprettholde, men også justere innførte tiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1:

 1. Sirdal kommune oppfordrer sterkt innbyggere og besøkende om å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger om ikke å ha større ansamlinger av personer utendørs verken av voksne eller barn. 
 2. Alle tillatelser til private arrangement i kommunale bygg til og med 31. mai er inndratt.
 3. Sosiale aktiviteter på Sirdalsheimen og dagsentrene i kommunen stoppes helt.

Kafeen på Sirdalsheimen holdes stengt.

 1. Tonstad-badet og bassenget på Sinnes er stengt.
 2. Garderobene i idrettshallen er stengt.  
 3. Treningsrom i Sirdal er stengt (blant annet på kulturhuset, Sinnes skule, Sirdalsheimen og Sira- Kvina kraftselskap)
 4. Turistinformasjonen på Kvæven er stengt.
 5. Ungdomsklubben på Tonstad er stengt.
 6. Kulturhuset på Tonstad er stengt for alle arrangement til og med 31. mai.
 7. Maksimalt antall som kan delta i begravelse settes til 50 personer.


Ny vurdering av lokale smitteverntiltak senest 26. mai 2020.

 

Tonstad, 15. mai 2020

Inge H. Stangeland                                               
Rådmann                                                                

Kontaktperson for media:
Ordfører Jonny Liland, mobiltelefon 99048350


 

Informasjon om gjenåpning av barnehagene i Sirdal

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, 

Veileder for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak kom på ettermiddagen 15.04.20. (Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet)

Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning.

Nå jobber barnehagene med organisering av grupper, og med å få på plass planer og rutiner. Dette for å kunne gjennomføre en gjenåpning som ivaretar barn, foreldre og ansatte på en trygg og god måte hvor smittervernfaglig drift er ivaretatt.

En ser at ansatte trenger tid til dette arbeidet, samt klargjøring av lokaler. Derfor holder barnehagen stengt for alle barn mandag 20.04.

For å ivareta rådene gitt i veilederen om å dele barna/ansatte i små grupper, for å redusere kontakthyppighet mellom personer, vil det bli 7 timer åpningstid pr. dag frem t.o.m 30.04.

Åpningstid vil deretter vurderes på nytt.

For barn med foreldre i samfunnskritisk arbeid vil en tilstrebe lengre oppholdstid pr. dag om nødvendig.

Foreldre/foresatte skal betale for plassen som vanlig fra den dagen de igjen får tilbud om plass. I Sirdal blir dette fra 21.04.2020

Mer informasjon om organisering og smitterverntiltak vil bli gitt så fort dette klart og før barnehagene er klare for å ta imot barn tirsdag 21.04.

 

Oppfordrer til å lese informasjonen fra Utdanningsdirektoratet som dere finner her.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg/

 

Informasjon om opning av skular og SFO

Grunnskulane i Sirdal kommune - Opning for 1.-4. trinn og SFO frå 27. april 2020 i samband med Covid-19 

Utarbeidd av skuleleiinga, og drøfta med hovudtillitsvald Utdanningsforbundet og verneomboda.

Føreord
Etter lang tid med heimeskule kan me nå ynskja elevar i fyrste til fjerde klasse velkomne tilbake til skulen frå måndag 27. april.

Grunnskulane i Sirdal følgjer den nasjonale rettleiaren.  Skulane har jobba hardt for å gjera klart til skulestart, og me er sikre på at det er trygt for elevar og tilsette å koma tilbake.
Regjeringa har bestemt at skulane og skulefritidsordninga (SFO) for 1.-4. trinn opnar frå 27. april.   Nasjonal rettleiar for korleis skulane skal sikra godt smittevern, blei gjort offentleg om ettermiddagen 20. april.

Det blir fint å få elevar tilbake til skulen.  Føresette, elevar og tilsette skal vera trygge på at opninga skjer på ein sikker måte.  Den nasjonale rettleiaren gjev tydeleg og konkret rettleiing på kva skulane må gjera for at det skal bli tryggast mogleg.  Skulane vil følgja rettleiaren nøye, og samarbeida godt med reinhaldarane når dei førebur skuleopning.

Når skulane og SFO no opnar, må me vera klar over at det truleg ikkje blir heilt "vanleg skule og SFO".  Nokre tilpassingar må me gjera, og me må ha stort fokus på dei generelle smittevernreglane om:

 • Handhygiene
 • Hostehygiene
 • Avstand – redusert tal på kontaktpunkt mellom personar

 

Me må presisera at barn, føresette og tilsette som har teikn på luftvegssjukdom, IKKJE skal koma på skulen!

Elevar på 5.-10. trinn skal halda fram med heimeskule, og me veit ikkje når me kan ønskja dei velkomne tilbake til skulen.  Me vonar det skjer før sommarferien!

Utdanningsdirektoratet skriv følgande om reglar for undervising av eigne barn:
"Hovudregelen er at alle barn og unge som oppheld seg i Noreg har rett og plikt til grunnskuleopplæring.  Regelverket gjer det mogleg for foreldra å ta barna ut av skulen og undervise eigne barn heime.  Det er foreldra då som har ansvaret for å gje barna opplæring, tilsvarande opplæringa i skulen.  Om foreldra vel heimeundervising, er det viktig at dei er klar over at barnet ikkje lenger er ein del av den offentlege grunnskuleopplæringa, og at dei blir fråtekne ein del rettar etter opplæringslova.  Blant anna har barnet ikkje rett til spesialundervising eller standpunktkarakter.
Me vil streka under at det beste for barna er å gå på skulen, så lenge dei eller familien ikkje er i ei risikogruppe for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset.  For barn som ikkje er i risikogruppa, er det trygt å gå på skulen.
Om foreldra likevel vel å halde barna heime, kan dei ikkje forventa at skulen lagar eigne opplegg for elevane.  Foreldre som vel å ikkje sende barna på skulen, må sjølv ivareta opplæringsplikta."

Skulen må få melding om foreldra vel å halda barna heime.

Ta kontakt med skulen om de har spørsmål.

Med venleg helsing

Elisebeth Åvesland                Åse-Berit Fidjeland                Anita Heiaas Haugen
Rektor Tonstad skule             Rektor Sinnes skule                Einingsleiar skule

Nasjonal rettleiar
Nasjonal rettleiar legg vekt på:

 • Sjuke personar skal ikkje vera på skulen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personar

Nasjonal rettleiar corona skole.jpg

Heile rettleiaren kan de finna her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/?depth=0&print=1

Tiltak på skulane

Reinhald

Reinhaldspersonalet har ein reinhaldsplan dei følgjer.
Dei tilsette ved skulane har gjort seg kjende med reinhaldsplanen.

I retteleiaren er det gitt råd om forsterka reinhald på nokre område, mellom anna:

Kva

Kor ofte

Kven (+ ev kommentar)

Toalett og vaskeservantar

Minimum dagleg

Reinhaldspersonalet

Toalettsete og kran på servanten

To til fire (2-4) gongar per dag

Reinhaldspersonalet

 

Dørhandtak, trappegelender, stolar bordflatar og andre gjenstandar som blir berørte hyppig

Minimum dagleg

Reinhaldspersonalet

Nettbrett, datamaskinar/tastatur som blir brukt av fleire

Minimum dagleg

Tilsette og elevar

Leiker m.m i SFO

Minimum dagleg

Tilsette i SFO
- har eigen rutine

Pultar

Minimum dagleg

Reinhaldspersonalet
 

Elevretta tiltak
    *  Elevane blir delte inn i grupper (kohortar)

 • Faste grupper
 • Maksimum 15 elevar pr. gruppe for 1.-4. trinn

            Tonstad skule:

 • Elevane i kvar klasse blir delte i to grupper og vil dermed få kontaktlæraren sin
              -  Faste vaksenpersonar i kvar gruppe
              -  Faste klasserom for elevane med eigen inngang og garderobe
              -  To grupper kan samarbeida og vera ute samtidig
              -  Foreldre leverer og hentar elevar utanfor inngangen til si gruppe
 • Handvask etter faste rutinar, plakatar heng over vask
 • Skulegarden blir delt inn i to område og gruppene som samarbeider har friminutt på same tid
 • Mest mogleg uteundervising i same grupper som inne
 • Våtserviettar og Antibac tilgjengeleg på tur og i uteområda i skulegarden
 • Fagarbeidarar vil vera fast i same gruppe og følgja gruppa i SFO

            Sinnes skule:

 • Elevane går i sine vanlege grupper, 1.-2. og 3.-4. klasse
 • Handvask etter faste rutinar, plakatar heng over vask
 • Mest mogleg uteundervising
 • Våtserviettar og Antibac tilgjengeleg på tur


* Avstand i klasserom
      - Kvar elev har kvar sin pult
      - Ein meter avstand mellom pultane

* Deling av skrivesaker m.m
      -  Me unngår deling så mykje som mogleg
      -  Me har gode rutinar for reingjering av PC/iPad/tastatur etter bruk

* Opplæring av elevar i handvask
      - Lærar gjev elevar opplæring fyrste dag på skulen og følgjer dette opp vidare
        Brukar plakatar, film og praktisk øving
     
* Rutinar for handvask (inne og ute)
      -  Det er laga rutinar og oppslag om handvask når me er inne, og når me er ute
      -  Vaksne held oppsyn med handvask for dei yngste elevane

* Levera og henta elevar
      -  Dei føresette skal ikkje gå inn på skulen om det ikkje er naudsynt
      -  Bruk avtalt område utanfor skulen for dei ulike gruppene

* Garderobeplass
      -  Kvar gruppe har sitt rom og sin garderobe
      -  Unngå trengsel/kø i garderoben

* Klede
      - Ikkje oppbevar ekstra klede i garderoben
      - Ha ekstra skift i sekken som elevane tar med seg heim kvar dag

* Leikar
      - Skulen/SFO har teke bort dei leikene som ikkje kan vaskast
      - Elevar kan ikkje ha med private leiker på skulen/SFO

 

Tiltak for dei tilsette

* Dei tilsette arbeider med faste elevgrupper
            - faglærar kan jobba i fleire grupper om naudsynt

* De tilsette har fått opplæring i smittevern
            - tilsette har lese gjennom reinhaldsplanen
            - tilsette har fått opplæring i smittevern av tilsett i helsetenesta, via Teams
            - tilsette har gjennomgått rettleiaren
            - tilsette har sett  aktuelle filmar

* Held avstand til kollegaer
            - minst ein meter avstand
            - ingen større møte
            - brukar digitale møte

* Vera nøye med handhygiene
            - ikkje bruk ringar/armband og klokke
            - hyppig handvask
            - god tilgang på Antibac (personleg)
 

Skuleskyss
Elevar som har rett på skuleskyss, får det òg i denne situasjonen, sjølv om rettleiaren oppmodar om å unngå offentleg transport.  Skulane har i samarbeid med Agder kollektivtrafikk skaffa oversyn over kor mange barn det blir i kvar buss/drosje.
Slik det ser ut no, er det god nok kapasitet.  Dei generelle råda om avstand kan vera vanskeleg å halda i samband med transport.  Foreldra må snakka med barna om at dei set seg på annakvart sete.  Dei må òg halda avstand medan dei ventar på bussen.  Sysken kan sitja ved sida av kvarandre.

Særskilt for SFO
* Foreldra skal ikkje gå inn på skulen/SFO
* Henta/levera utanfor oppsette klasserom

Informasjon til føresette

 

 

Helsepersonell/frivillige søkes

Sirdal kommune ønsker kontakt med helsepersonell og studenter som ikke er i arbeid, og som vil melde seg til tjeneste. 

På den måten kan kommunen få en oversikt over hvem vi kan kontakte i det tilfelle at det skulle bli behov for ekstramannskap.

Har du helsefaglig bakgrunn og/eller erfaring og er villig til å bidra, kan du registrere deg på skjemaet under.

Ja, jeg bidrar gjerne!

Legevakt og legevaktsentral - interkommunal koronatelefon

De som er syke og virkelig trenger legehjelp, har problemer med å komme gjennom på telefon til legevakt og fastlegekontor. Dette fordi vi får mange henvendelse i forhold til Korona.

Ikke ring legevakten dersom du ikke er syk.

Du finner all korona-informasjon på www.fhi.no. Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

De kommunale hjemmesidene oppdateres også jevnlig.

Flekkefjord Interkommunale legevakt (dekker kommunene Flekkefjord, Lund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad) har sammen med legevakten i Sirdal og Farsund etablert en Korona-telefon.  

Personer som ringer legevakten vedrørende Koronaspørsmål  skal benytte tlf.nr:  38 32 65 17

Viktig informasjon til personer med luftveissymptomer.

Dere skal IKKE møte opp på legevakta. Alle må ringe først for vurdering og prioritering.  Dersom det haster ring 116 117.

Hvis mistanke om smitte

Har du mistanke om smitte?

Typiske symptomer på sykdommen er: feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker.

Dere skal IKKE møte opp på legevakta. Alle må ringe først for vurdering og prioritering.  Dersom det haster ring 116 117.

Personer som ringer legevakten vedrørende Koronaspørsmål  skal benytte tlf.nr:  38 32 65 17

Råd fra sentrale myndigheter til deg som har vært på reise i land med koronasmitte, og er usikker på om du er smittet:

 1. Dersom du er frisk, og ikke har hatt kontakt med personer som er testet positivt for koronaviruset, kan du leve som normalt. Ring legekontor/legevaktsentralen dersom du begynner å hoste eller får feber innen 14 dager etter reisen.
 2. Har du vært sammen med en person som har testet positivt for koronaviruset, bør du holde deg hjemme i 14 dager. Ring legekontoret/legevaktsentralen dersom du begynner å hoste eller få feber.
 3. Har du hoste eller feber når du kommer hjem, skal du holde deg hjemme. Ring legekontor/legevaktsentralen for vurdering og avtale om testing. De som er testet skal holde seg hjemme til det har kommet svar på testen. Testresultatet kommer vanligvis i løpet av ett døgn, men dette er avhengig av pågang på laboratoriet, samt om det er helg eller ikke ( forsinket innsending av testen ) . 
 4. Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, bør barn også holdes hjemme fra barnehage og skole til det resultatet av testene er klare.

Områder med pågående smittespredning er per 02.03.2020: Nord-Italia, Iran, Kina, Japan, Hong Kong, Singapore og Sør-Korea. For oppdatert informasjon om områder med pågående smitte, se nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å teste personer som oppfyller kriteriene for mistanke om korona. FHIs definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller, og hva som er nærkontakter, finner du på FHIs nettsider. 

Smitteforebygging

 • God håndhygiene – vaske hendene med såpe og vann eller desinfeksjonssprit.
 • Hoste/nyse i papirtørkle eller venstre albue.
 • Holde god avstand til andre og unngå klemming og håndhilsing
 • Begrense sosial kontakt mest mulig dersom du har smittsom sykdom
 • Hvis du er syk eller mottakelig for sykdom kan det være lurt å holde seg vekk fra arrangementer der mange er samlet.

Helsedirektoratet har laget en video som enkelt forklarer koronaviruset og forklarer hvorfor dette er viktig. Videoen er rettet mot barn og unge, men kan med fordel sees av voksne også.
https://youtu.be/v1W249tl1vA

Forebygge smitte korona_500x356.jpg

 

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Besøk til Sirdalsheimen må begrenses i størst mulig grad. Besøk til beboere og brukere må godkjennes på forhånd av pleie- og omsorgstjenesten.

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.
Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 

 • Personer som siste 14 dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.

Nærkontakt defineres som:
o bodd i samme husstand
o pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt
smittevernutstyr
o oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i
mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter
eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
o har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftedetilfeller-med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-naerkontakter-hoeyrisikoeksponering

 • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil
være gjeldene for besøkende til dem.

Det er viktig at overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i
institusjonen.

Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder
råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:

https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Informasjonstelefon

Det ligger mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no. Vi oppfordrer derfor folk til å se om de finner svar på det de lurer på der først. De som ikke finner den informasjonen de trenger der, kan ringe informasjonstelefonen. Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og ikke finner svar på FHIs nettsider, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.
 
De som mistenker at de er smittet eller syke, skal fremdeles ringe legekontoret/legevakt.

Sirdal Tannklinikk

Som følge av nye tiltak så vil all akuttbehandling bli flyttet over til Lyngdal tannklinikk.

Adr.: Prost Birkelandsgate 4
4580 Lyngdal (Rådhusbygget)

Vi kan fremdeles nåes på telefon. 
Ved akutt tannverk kontakt

Sirdal tannklinikk: 38371990
Flekkefjord tannklinikk: 38325010
Lyngdal tannklinikk: 38345530

Til Lånekunder i Sirdalsvekst - Endring av låneforfall

Som kjent har myndighetene, både lokale og sentrale, nå innført vidtfavnende tiltak i kampen mot korona-smitte.

Mange av disse tiltakene har direkte innvirkning på bedrifter i Sirdal. For å kunne avhjelpe litt vil Sirdalsvekst, dersom kunder ønsker det, flytte terminforfall i perioden 13/3 – 30/6 ,i første omgang, tre måneder fram i tid.

Dette betyr at låneforfall 14/3 vil bli flyttet til 14/6, låneforfall 15/4 vil bli flyttet til 15/7 osv.

De av våre kunder som ønsker en slik flytting av terminforfall bes melde dette til oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no

Styre i Sirdalsvekst KF vil så gjøre ny vurdering mot slutten av 2 kvartal.

Informasjon til næringsdrivende i Sirdal pr. 27/3

Svært mange næringsdrivende i Sirdal opplever nå en veldig vanskelig situasjon. Noen bedrifter er nedstengt, andre opplever et dramatisk fall i omsetningen fordi markedet «er borte».  Det jobbes med ulike tiltak, spesielt fra sentrale myndigheter og det er et stort informasjonsbehov.

Nedenfor følger en opplisting som kanskje kan være til noe hjelp. Dette gjøres på denne måten fordi det kan være ulike problemstillinger fra bedrift til bedrift, og for å få presis informasjon bør en ta direkte kontakt med disse institusjonene.

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Øyvind Sjøtrø på mobil 90906563 (sitter på hjemmekontor, møter kan avholdes pr. telefon)

 

Nyttige nettsted/Informasjonskilder:

 

 1. Nav.no.

Under «Koronavirus – hva gjelder min situasjon» ligger det åtte underkapitler. Disse er:

*Jeg er permittert

*Jeg må være hjemme med barn

*Jeg er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

*Jeg har sendt søknad og lurer på hva som skjer nå

*Jeg har mistet jobben

*Jeg er smittet, i isolasjon eller i karantene

*Jeg er arbeidsgiver

*Jeg er permittert eller sykemeldt

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

 

 1. Nho.no

Under «Kontakt oss for arbeidsgiverspørsmål om koronaviruset» (med rødt)  Ligger «rådene» og «maler og veiledere» Her ligger det bl.a. avsnitt om

*Permitering

*Dagpenger

*Pensjon

*Sykepenger

*Reiseråd/Karantene

*Arbeidstid

*Hvis barnehage og skoler stenger

*Samfunnskritiske funksjoner

*Korona og personvern på arbeidsplassen

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 

 1. Regjeringen.no
 1. Her ligger det egen side om koronavirus, og jeg vil spesielt peke på « Nasjonale tiltak». Under dette er det 15 avsnitt(/kapitler. I denne sammenhengen trekkes avsnittet «Næringsliv og økonomi» fram Under dette igjen avsnittet om «Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter»  Til høyre under Relatert ligger med blå skrift Prop. 58…. Denne er pt. påtrykket «Foreløpig utgave» Her pekes spesielt på kapittel 4. og 4.1. Innledning og formål

Kort oppsummert: Bankene skal håndtere dette. Staren garanterer for 90% av lånet. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 2 ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25% av bedriftens omsetning i 2019. Det er detaljrikt og det vises til respektive banker for mer informasjon. Her er det altså bankene som er nøkkelen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693813

 

 1. Ny pakke i dag 27/3

Detaljene i denne pakken skal være klar innen en uke.

Det som synes klart er at bedrifter, som kommer inn under ordningen,delvis skal kompenseres kontant. Ordningen ser ut til å være en digital løsning der hver enkelt bedrift skal søke via en portal. Finansnæringen skal her ha en hovedrolle.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

 1. Midlertidige endringer når det gjelder gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/

 

 1. Lister Nyskaping

Her ligger det informasjon om muligheter, midler til opplæring og om «koronatider»

                https://listernyskaping.no/2020/03/17/koronatider-vi-er-her-for-bedriftene/

 

 1. Innovasjon Norge

Her kan det for noen ligge muligheter. De peker på avdragsutsettelse på lån og låne- og tilskuddsordninger til både grundere og etablerte bedrifter.

 

 

 1. Agder Fylkeskommune

Tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser ved større omstillinger

                https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

 1. Sirdalsvekst KF

I første omgang vil de av våre lånekunder som ønsker det få 3 mnd. utsettelse på innbetaling av lånetermin. Styre vil på et noe senere tidspunkt vurdere ytterligere utsettelse.

 

Øyvind Sjøtrø

Informasjon om kompensasjonsordningen (kontantstøtten) oppdatert 23. juni

Finansdepartementet har besluttet å utsette søknadsfristen for å søke tilskudd gjennom kompensasjonsordningen for månedene mars, april og mai til 31. juli 2020.

Fristen var opprinnelig 30. juni 2020. For juni, juli og august er søknadsfristen 30. september 2020.

Portalen vil være åpen for endringer/rettinger for allerede innsendte søknader for mars, april og mai også etter 31. juli, men ikke for nye søknader som gjelder disse månedene. Portalen er nå tilgjengelig for søknad for mai måned. For søknader juni/juli og august er søknadsfristen 30 september. 

Endringen vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig.

For mer informasjon om ordningen, se www.kompensasjonsordning.no

For søknader juni/juli og august er søknadsfristen 30 september. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-kan-enda-flere-bedrifter-fa-tilskudd-fra-kompensasjonsordningen/id2711285/

informasjon fra NAV Lister

Etter sentrale instrukser jobber de fleste ansatte ved NAV kontorene i Lister hjemmefra. Alle ansatte har mobile løsninger og vil kunne jobbe hjemmefra. All møtevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig blir avlyst fra og med i dag. Instruksen gjelder foreløpig for 12.mars  til 15. april men vi vurderer situasjonen fortløpende. Kontorene i Lister har vanlige åpningstider for drop in- men vi anmoder om at folk henvender seg via www.nav.no eller til telefon 55 55 33 33.