BTI er en samhandlingsmodell  Sirdal kommune og resten av Lister bruker i møte med barn og unge som vekker undring/uro.  Ved å arbeide etter modellen, ønsker vi å sikre lik praksis, godt samarbeid og unngå at de familiene det gjelder opplever seg som "kasteballer" mellom ulike tjenester i kommunen.

Hvis ansatte i Sirdal kommune får en undring/uromelding knyttet til barn og unge, skal de som hovedregel følge handlingsveilederen for BTI.  Det er viktig å presisere at vi ønsker at ansatte ser og handler så tidlig som mulig, alltid med tanke på barnets beste.  Det er grunnleggende viktig at barn og unge selv og foresatte blir involvert tidlig.  Unntaket fra dette er ved mistanke om vold og overgrep.  Da skal melding til barnevernet sendes med en gang.

Klikk på bildet nedenfor for å:

- lese mer om samhandlingsmodellen, verdigrunnlaget og trygg oppvekst/god folkehelse
- trykke deg inn i Sirdal sin handlingsveileder 

 

Film om BTI