I Sirdal finnes det særskilte ordninger med goder for innbyggerne og for næringslivet. 

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med servicetorget, tlf. 38379000. 

GENERELT

Legedekningen er god – egen vaktordning i kommunen
Ambulansetjenesten er god – egen ordning i kommunen – høy bemanningsfaktor
Tilskudd til boligbygging 
Rimelige boligtomter i kommunale felt
Tilskudd til restaurering av bevaringsverdige bygg
Tilskudd til asfaltering av privat vei
Veglys – godt utbygd over hele kommunen
Breiband og fiber er godt utbygd. Tettstedene har tilbud om tilkobling av fiber.
Båthavn med billig leie.
Gamle skolehus står til disposisjon for grendene

GRATIS

• Bruk av gymsal og utstyr på skolene ved trening. Gjelder lolale lag og foreninger.
• Gode treningsforhold, kunstgressbane, ballbaner, løypenett mv.
 
SUBSIDIERT
• Tonstadbadet. 
• Brøyting av private veier.
• Treningsrom (styrkerom) – Tonstad og Sinnes

FAMILIE/ BARN

Kontantstøtte - barn under 1 år. Kr. 1.700 kr pr. mnd
Søskenmoderasjon i barnehagene 50 % for barn nr. 2 og 75 % for barn nr. 3.
God bemanningsnorm i barnehagene.
 

UNGDOM

Elevstipend - kr. 4.392 pr. semester, tildeles etter søknad 16 ganger.
Sommerjobb (alle som er ferdige med 10.kl. får tilbud om sommerjobb i 3 uker)
 

SUBSIDIERT

• Middagsutkjøring
• Trygghetsalarm
• Ambulerende vaktmester
 

LAG OG FORENINGER

Gratis bruk av kommunale bygg for lokale lag og foreninger
Tilskudd til oppstart, investeringer, utstyr og drift

NÆRING

Kraftfondet:
Bedriftsrettet del styres av Sirdalsvekst KF (finansieres av kommunen - 3,5 mill.)
- tilskudd og lån
- bedriftsrådgivning

Strategisk del - kommunen v/næringssjefen

- billig kraft til næring kr 0,18 øre/kWh
- tilskudd for tiltak som ikke er rent bedriftsrettet, f.eks infrastruktur
- billige næringstomter

LANDBRUK/BYGDEJAKT/FISKE 

Tilskudd landbruk i henhold til eget regelverk
Tilskudd til skogsveier – forutsetter lønnsomme investeringer
Tilskudd til fiskekultivering – skjellsand og utsetting av fisk
Skuddpremie for rev
Bom ved Roskreppfjorden: Nøkkel kan lånes av innbyggere i Sirdal.
Kontaktperson: Helge M. Tonstad. Tlf. 971 96 987