Medlemmer og varamedlemmer i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteoversikt utvalg

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider for å styrke funksjonshemmedes deltakelse og medvirkning på alle samfunnsområder. Målsettingen er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Rådet er et lovpålagt, rådgivende organ for kommunen i forhold til alle saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Rådet velges av kommunestyret for valgperioden etter forslag fra utvalg/brukerorganisasjonene.

Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som angår vilkårene til ulike grupper mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet skal ha alle sakspapirer i god tid før kommunestyret/utvalg fatter vedtak. I saker med stor betydning for funksjonshemmedes levekår, er det viktig at rådet får seg forelagt sakene på et tidlig tidspunkt for å sikre muligheten for reell innflytelse. Rådets uttalelse skal følge saken frem til endelig vedtak.

Rådet kan selv ta opp saker som angår funksjonshemmede i kommunen, og kan delta i brukerutvalg, plangrupper, referansegrupper ol.