Medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet

Møteoversikt utvalg

Eldrerådet arbeider for å styrke eldre sin deltakelse og medvirkning på alle samfunnsområder.

Lov om kommunale eldreråd pålegger alle kommuner å ha et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden etter forslag fra utvalg/pensjonistorganisasjonene.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet kan uttale seg om alle forslag som griper inn i levekår for eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha alle sakspapirer i god tid før kommunestyret/utvalg tar avgjørelse. I saker med stor betydning for levekår til eldre, er det viktig at eldrerådet får seg forelagt sakene på et tidlig tidspunkt for å sikre muligheten for reell innflytelse. Eldrerådets uttalelse skal følge saken frem til endelig vedtak.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som angår eldre i kommunen. Eldrerådet kan delta i brukerutvalg, plangrupper, referansegrupper ol.