Kommunestyret har i sak 17/103 vedtatt endring av reguleringsplan for Listøltjødn, Handeland gnr. 11, bnr 3 Plan-ID 2008013. Utbyggingsavtale er videreført.

Reguleringsplan med plan ID 2008013 inneholder:
10 tomter for fritidsboliger
Uteoppholdsareal med skilek/aking, badeplass og samlingsplass
Atkomstveg
Parkering

Kommunestyret har i sak 17/118 vedtatt reguleringsplan for kryss fv. 42 – kommunal veg Haughom, del av gnr. 56, bnr. 4 og 15, Haughom, plan ID 2017001.

Planen omfatter:
Nytt kryss mellom fv. 42 og atkomstveg mot Haughom samt omlegging av del av atkomstveg til Haughom.
Eksisterende bebyggelse på landbrukseiendommene gnr. 56, bnr. 6 og 15

Kommunestyret har i sak 17/141 den 14.12.2017 vedtatt endring av reguleringsplan for Soleiknuten, Sinnes, plan ID 2016009. Utbyggingsavtale er videreført.

Endret reguleringsplan for Soleiknuten plan ID 2016009 har noe utvidet planområde og omfatter:

15 eksisterende hytter
85 nye enkelthytter 
22 nye konsentrerte småhytter, utgjør 22 enheter
8 vertikaldelte hytter, utgjør 16 enheter
Næringsvirksomhet
Veier
Parkeringsplasser
Skiløyper
Akebakke
Lekeplass
Friområder
Vann- og avløpsanlegg
Kabelanlegg
Energianlegg
Nedgravd renovasjonsanlegg
 

Dette gir mulighet for 123 nye fritidsboligenheter, og med 15 eksisterende hytter vil det totalt kunne bli 138 fritidsboligenheter innenfor planområdet.

I næringsområdet kan det bygges kurs/konferansesenter med inntil 60 ferieleiligheter. Disse er kun for utleie, jfr. reguleringsbestemmelsene.

 

Kommunestyret har i sak 17/140 den 14.12.2017 vedtatt endring av reguleringsplan for Sinneslia teig 1,Sinnes, plan ID 2015007.

Planforslaget inneholder 50 tomter. På 16 av disse er det eksisterende fritidsboliger.
I planforslaget legges det opp til at 5 av tomtene kan seksjoneres. Dette gjelder tomt 1, 9, 22, 25 og 30.

Adkomstveier Skv2, Skv3 og Skv4 regulert til helårsveier. Dette medfører at krysningen av skiløype må gå på ulikt plan. Det er i planen åpnet opp for å bygge planskilt kryssing av bilvei og skiløype. Skiløype skal gå i kulvert under kjøreveien.

 

MINDRE ENDRINGER AV PLANER

 

Utvalg TLM har i sak 17/88 den 05.09.2017 vedtatt mindre endring av områdereguleringsplan for Tonstad, plan ID 2013003 for eiendommene gnr. 52, bnr. 104, 142 og 148.

Rådmannen har i sak 17/694 den 25.11.2017 vedtatt mindre endring av reguleringsplan Haugen, plan ID 2007009.

Rådmannen har i sak 17/808 den 29.10.2017 vedtatt mindre endring av reguleringsplan Holmen camping, Sinnes plan ID 2010013.

Utvalg TLM har i sak 17/141 den 05.12.2017 vedtatt mindre endring av reguleringsplan Kvednhusbakken,Jogledalen, Fidjeland plan ID 2009016.

Reguleringsplan for Stakshomhei, planID2007008. Mindre endring av reguleringsplan for gnr. 10, bnr. 177, tomt nr.62.  DS 2017/767

 

Vedtak av reguleringsplaner kan med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12,3.ledd, jf. § 1-9, samt Forvaltningsloven § 28 påklages.

Eventuell klage må framstilles skriftlig til Sirdal kommune, arealforvaltning, Rådhuset, 4440 Tonstad eller til post@sirdal.kommune.no  innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet til parten. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder er klageinstans.

For krav om innløsning og ekspropriasjon gjelder Plan- og bygningslovens kap. 15 og 16.

Når planene er ferdigstilt vil de bli lagt inn i kommunens planregister: www.sirdal.kommune.no