Onsdag 22. april varslet Kunnskapsdepartementet at barnehagene fortsatt kan begrense åpningstidene når det er nødvendig av hensyn til smittevern-krav ihht Covid-19 utbruddet.

Hovedregelen er at barnehager skal gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før utbruddet, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det trengs for å ivareta kravene til smittevern.

Barnehagene må fortsatt sørge for tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet til barna og foreldrene.

Barnehagene i Sirdal ser at en ikke kan tilby full åpningstid til alle barna dersom smittevernhensyn skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Det har derfor blitt gjort en kartlegging av foreldre/foresatte sine behov for åpningstider, og har på bakgrunn av dette organisert ett tilbud med følgende åpningstider:

Tonstad barnehage:

Åpent for alle 0730-1530.

Utvida åpningstid for foreldre/foresatte med særlige behov:  0645-1615

Øvre Sirdal barnehage:

Åpent for alle 0730-1530

For at vi skal klare å tilby disse åpningstidene er det er viktig for oss at barna blir levert og henta innenfor den tidsramma som er innmeldt. Dette for benytte personalressursene på best mulig måte.

Det vil komme ny informasjon om åpningstider fra nytt barnehageår før 15. juli.

Mvh

Merete Gursli – styrer Tonstad barnehage

Wenche Svanes – styrer Øvre Sirdal barnehage

Signe Jomås – enhetsleder barnehage