Onsdag 21.2.2018 var det samling i kommunestyresalen på Tonstad med mål om å etablere Beredskapsråd i Sirdal.
I henhold til vedtatt Beredskapsplan skal det etableres et slikt råd. Oppgavene som er beskrevet i Beredskapsplanen er:

  • Treffe avtaler om samarbeid
  • Finne felles løsninger
  • Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold
  • Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan
  • Ta initiativ til beredskapsforberedelser

Til stede i kommunestyresalen var representanter fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Frikvarteret, Heimevernet, Sivilforsvaret, Flekkefjord brannvesen, Øvre Sirdal leitegruppe, Sira Kvina kraftselskap, RISA AS, Sirdal Bondelag. I tillegg var det kommunal representasjon med ordfører og rådmann i spissen. Fra Fylkesmannen stilte Beredskapssjef og hans stedfortreder.
Av andre aktører som er aktuelle som medlemmer av Beredskapsrådet, men som var forhindret fra å møte er, Lensmann, Statens Vegvesen, Agder Energi Nett og Mattilsynet.

Etter velkomstord fra ordfører orienterte rådmannen om status for beredskapsarbeidet i Sirdal. Videre hadde beredskapssjefen hos Fylkesmannen en gjennomgang av arbeidet i et beredskapsråd. I Vest-Agder har 11 kommuner etablert et slikt råd.

En vellykket samling med bred ønske om å delta i et fremtidig beredskapsråd i Sirdal. Det legges opp til to samlinger i året der det første er tenkt i september 2018.