Formannskapet avgav den 30. november 2017 innstilling i sak om økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018. Kommunestyret vedtar økonomiplanen og budsjettet i møte den 14. desember 2017.

I tråd med kommuneloven paragrafene 44 og 45 legges formannskapets innstilling ut på offentlig ettersyn. Eventuelle innspill og merknader til innstillingen sendes til Sirdal kommune, Rådhuset, 4440 TONSTAD eller postmottak@sirdal.kommune.no innen 14. desember 2017.

Rådmannens sitt forslag til budsjett og økonomiplan finner du her...