Kommunestyret vedtok den 16. desember 2021 sak 21/110 tolkinger av Sirdalstariffen næring slik at flere kundegrupper faller ut av ordningen senest fra 1. januar 2022.

«Følgende kundekategorier tolkes ut av Sirdalstariffen næring :
- Produsenter av fornybar energi
- Virksomheter som eier og driver overføringsanlegg for elektrisk kraft
- Virksomheter som eier og drifter vann- og avløpsanlegg i Sirdal
- Campingplasser, herunder oppstilling av campingvogner og bobiler og hytteutleie
- Religiøse organisasjoner, herunder Den Norske Kirke i Sirdal

- Frivillige organisasjoner sine anlegg, foreningshytter, leirsteder o.l.

De aktuelle kundene underrettes om endringene. Endringene trer i kraft snarest og senest 1. januar 2022. Rådmannen bes legge frem en sak om nye retningslinjer for Sirdalstariffen næring, herunder kriterier for hvem som skal omfattes av ordningen, til første ordinære kommunestyremøte i 2022. Det vises for øvrig til budsjettvedtaket.»

Aktuelle kunder blir overført til såkalt «ventetariff» hos kommunens kraftforvalter, Entelios, om ikke de selv kontakter Entelios for skifte av abonnement. Entelios kan kontaktes på e-post: support.norway@entelios.com

Vedlegg:
Særutskrift av kommunestyresak om tolkning av Sirdalstariffen