Kommunene anbefales å vurdere risiko for skadeflom lokalt og å iverksette risikoreduserende tiltak som f eks rensing av kummer og stikkrenner og sikring av flomutsatt eiendom og materiell.
DNMI vurderer fortløpende om de skal utstede ekstremværvarsel. Hvis ekstremværvarsel utstedes må kommunene være forberedt på å videredistribuere varselet og på å rapportere situasjonen etter anmodning fra Fylkesmannen.

Yngve Årøy
Fylkesberedskapssjef.