Fugleinfluensa i Norge høsten 2020

Det er påvist H5N8  - høypatogent aviært influensavirus hos 12 fugler fordelt på sju arter og tre fylker. Det er nå påvist denne fugleinfluensatypen i Agder; Evje og Hornnes kommune, hos en sjøldød hvitkinngås.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og i våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler av artene:

Andefugler (ender, gjess og svaner)
Måkefugler
Vadere
Rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
Åtseletere (kråke og ravn)

Les mer på:
Fugleinfluensa i Norge høsten 2020 | Mattilsynet