Svært mange næringsdrivende i Sirdal opplever nå en veldig vanskelig situasjon. Noen bedrifter er nedstengt, andre opplever et dramatisk fall i omsetningen fordi markedet «er borte».  Det jobbes med ulike tiltak, spesielt fra sentrale myndigheter og det er et stort informasjonsbehov.

Nedenfor følger en opplisting som kanskje kan være til noe hjelp. Dette gjøres på denne måten fordi det kan være ulike problemstillinger fra bedrift til bedrift, og for å få presis informasjon bør en ta direkte kontakt med disse institusjonene.

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Øyvind Sjøtrø på mobil 90906563 (sitter på hjemmekontor, møter kan avholdes pr. telefon)

 

Nyttige nettsted/Informasjonskilder:

 

1. Nav.no.

Under «Koronavirus – hva gjelder min situasjon» ligger det åtte underkapitler. Disse er:

*Jeg er permittert

*Jeg må være hjemme med barn

*Jeg er selvstendig næringsdrivende eller frilanser

*Jeg har sendt søknad og lurer på hva som skjer nå

*Jeg har mistet jobben

*Jeg er smittet, i isolasjon eller i karantene

*Jeg er arbeidsgiver

*Jeg er permittert eller sykemeldt

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser

 

2. nho.no

Under «Kontakt oss for arbeidsgiverspørsmål om koronaviruset» (med rødt)  Ligger «rådene» og «maler og veiledere» Her ligger det bl.a. avsnitt om

*Permitering

*Dagpenger

*Pensjon

*Sykepenger

*Reiseråd/Karantene

*Arbeidstid

*Hvis barnehage og skoler stenger

*Samfunnskritiske funksjoner

*Korona og personvern på arbeidsplassen

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 

3. Regjeringen.no
 

a) ​Her ligger det egen side om koronavirus, og jeg vil spesielt peke på « Nasjonale tiltak». Under dette er det 15 avsnitt(/kapitler. I denne sammenhengen trekkes avsnittet «Næringsliv og økonomi» fram Under dette igjen avsnittet om «Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter»  Til høyre under Relatert ligger med blå skrift Prop. 58…. Denne er pt. påtrykket «Foreløpig utgave» Her pekes spesielt på kapittel 4. og 4.1. Innledning og formål. 


Kort oppsummert: Bankene skal håndtere dette. Staren garanterer for 90% av lånet. Samlet lån til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 2 ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25% av bedriftens omsetning i 2019. Det er detaljrikt og det vises til respektive banker for mer informasjon. Her er det altså bankene som er nøkkelen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693813

 

b) Ny pakke i dag 27/3

Detaljene i denne pakken skal være klar innen en uke.

Det som synes klart er at bedrifter, som kommer inn under ordningen,delvis skal kompenseres kontant. Ordningen ser ut til å være en digital løsning der hver enkelt bedrift skal søke via en portal. Finansnæringen skal her ha en hovedrolle.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/

c) Midlertidige endringer når det gjelder gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/

 

4. Lister Nyskaping

Her ligger det informasjon om muligheter, midler til opplæring og om «koronatider»

https://listernyskaping.no/2020/03/17/koronatider-vi-er-her-for-bedriftene/

 

5. Innovasjon Norge

Her kan det for noen ligge muligheter. De peker på avdragsutsettelse på lån og låne- og tilskuddsordninger til både grundere og etablerte bedrifter.

 

6. Agder Fylkeskommune

Tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser ved større omstillinger

https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

7. Sirdalsvekst KF

I første omgang vil de av våre lånekunder som ønsker det få 3 mnd. utsettelse på innbetaling av lånetermin. Styre vil på et noe senere tidspunkt vurdere ytterligere utsettelse.

 

Øyvind Sjøtrø