Ny informasjon pr. 23. mars - Statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen foreslår å etablere en statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner.

– Når staten garanterer for ni av ti kroner kan bankene bidra til at lånekunder som nå er hardt rammet av inntektsbortfall, kan skaffe seg finansiering til å komme seg gjennom denne tøffe tiden. Det vil gjøre at vi bevarer arbeidsplasser og at vi unngår at lønnsomme bedrifter går tapt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
  • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån. Ordningen reguleres i en ny lov, og nærmere bestemmelser om hvilke lån som vil komme inn under ordningen vil bli spesifisert i forskrift.

Rammen på 50 milliarder kroner vil bli fordelt mellom bankene basert på markedsandelen deres i SMB-markedet utenom næringseiendom. Når omtrent halvparten av garantirammen er disponert, vil fordelingen bli vurdert på nytt slik at kvoter ikke blir liggende ubrukt.

– Disse ordningene vil være til hjelp for næringslivet og de mange små og mellomstore bedriftene som nå står i en svært krevende situasjon. Målet er å få så mange som mulig gjennom krisen, og at de som har en jobb fortsatt vil ha den når krisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Bankene er en del av løsningen når vi nå gjennomfører tiltak for å håndtere de utfordringene vi står i. Dette tiltaket gir bankene større mulighet til å hjelpe lånekundene sine over en kneik, sier finansministeren.

Med dette er et sett av statlige virkemidler på plass for å hjelpe næringslivet en periode. Ikke alle ordninger treffer alle selskaper og næringsdrivende. Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter er innrettet mot de som har finansiering fra bankene.

­– Når staten bidrar til å hjelpe næringslivet i den situasjonen vi nå er i, er det viktig at også bedriftene og eiere som får nytte av ordningene, viser moderasjon, for eksempel med tanke på utbytte og bonus, sier finansministeren.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA. ESA har uttrykt at de vil hastebehandle henvendelser som gjelder Covid-19-tiltak.

Finanskomiteens innstilling 

Informasjon pr. 20 mars

Nå har vi fått på plass søknadskjema for midler knyttet til Bedriftsintern opplæring, BIO, både på Agder fylkeskommunes nettside og i Regionalforvaltnning.no. Her er link til nettsidene:

Agder fylkeskommune: https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-forskning-og-utvikling/sok-stotte/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

Regionalforvaltning: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1633&Cookie=0

Merk dere at vi har satt søknadsfristen i første runde til 1. april.  Vi satser på en rask søknadsbehandling slik at midlene kommer bedriftene til gode så raskt som mulig.

Informasjonsmengden er stor men behovet for informasjon er kanskje større. Det pekes på nyttige nettsted. I tillegg til de som allerede er nevnt under, vil vi også nevne disse:
Lister Nyskaping
Stavanger Næringsforening med daglige TV sendinger kl. 09.00

Det er nå stor usikkerhet i næringslivet forårsaket av nasjonale og internasjonale tiltak for å hindre spredning av Koronaviruset, Covid-19. Konsekvensene for enkeltpersoner, arbeidsliv og næringsliv er store, og gjennom kriseforliket har Stortinget vedta en rekke tiltak for å møte denne krisen.

Se her: https://www.stortinget.no/no, eller https://www.regjeringen.no/no/id4/.

I tillegg har Innovasjon Norge sentralt lagt ut en del informasjon som er relevant for næringslivet, se her: https://www.innovasjonnorge.no/.

Agder fylkeskommune vurderer nå ulike regionale satsinger og tiltak som kan avhjelpe den vanskelige situasjonen for næringslivet på Agder. Det gjelder bl.a. håndteringen av tilskudd til bedriftsintern opplæring, BIO-midler, som forvaltes av fylkeskommunen og som er styrket i den nasjonale krisepakken for næringslivet.

Agder fylkeskommunen har også andre virkemidler som kan være aktuelle for å bøte på skadevirkningene i næringslivet. Dette gjelder både egne tilskuddsmidler og tilskudd vi har gitt gjennom oppdragsbrev til blant annet regionale næringsfond, Innovasjon Norge og Siva.

Vi er i dialog med Innovasjon Norge for å samordne mulige tiltak og ordninger som kan bidra til å hjelpe næringslivet gjennom denne krisesituasjonen.

Så snart vi har oppdatert informasjon legger vi dette ut på våre nettsider https://agderfk.no.  

Agder Fylkeskommune