Sirdal kommune opphever det midlertidige forbudet om bruk av åpen ild fra i dag, fredag 30. juni. Det betyr at man går tilbake til det generelle bålforbudet som gjelder for hele landet.

Sirdal kommune vedtok tidligere i sommer en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild på grunn av den økende skogbrannfaren i sør. Det midlertidige forbudet gjaldt fra 9. juni til 30. juni.

Dersom en ser at det blir like tørt som det har vært i juni ut over sommeren, vil man vurdere å innføre det midlertidige forbudet igjen. Dette vil brannsjefene på Agder sammen vurdere fra uke til uke.

Det generelle bålforbudet gjelder nå Det er det generelle bålforbudet som gjelder fra og med fredag 30. juni, og dette gjelder i samtlige kommuner i Norge.

Du kan lese mer om det generelle bålforbudet her (lenke til lovdata): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710/KAPITTEL_1#%C2%A73

 

Hjemmel: Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 3 fjerde ledd.

§ 1 Formål

Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann.

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder innenfor kommunegrensen til Sirdal kommune.

§ 2 Hva som forstås med innmark og utmark1

a. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.   

b. Med utmark mener denne forskrift udyrket mark som etter foregående ledd ikke regnes like med innmark.

§ 3 Forbud mot bruk av ild i utmark og innmark

Det er forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget. Forbudet om å bruke ild som nevnt i første ledd gjelder også på følgende innmarksområder: hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker innenfor kommunegrensen til Sirdal kommune.

§ 4 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 9. juni 2023. Forskriften gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til og med 30. juni 2023. 

Tonstad, 9/6-23

Brannsjefen