På vegne av Sirdal Hytteutvikling AS og grunneierne Tor Sigve Vik og Knut Sinnes og i medhold av PBL § 12-1 og 12-8, kunngjøres herved oppstart av detaljregulering for ovennevnte område. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av fritidsboliger / -leiligheter med atkomst, parkering og øvrig infrastruktur.

Planområdet har utgangspunkt i område 9_12 i kdp Sirdal Nord som er avsatt for fritidsbebyggelse. Planen vil erstatte deler av planene for Ålsheia (planID 2003012) og plan for Sinnes – Slettekvæven (PlanID 2004059), evt ny plan for Slettekvæven (planID 2020003) som forventes å avløse PlanID 2004059.

Foreløpig vurdering av bebyggelse er 20-25 frittstående hytter og 3-5 bygg a 3-4 vertikaldelte leiligheter. Atkomst inn i området vil være via regulert vei i ny plan for Slettekvæven. Planen skal også ivareta atkomst til / fra alpinnedfarten i området.

Utbyggingsavtale

Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggings-avtale i hht § 2 i gjeldende kommunedelplan.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og rettighetshavere, vil få egen melding. Denne noe mer utfyllende meldingen er også utlagt under «Planvarsel» på www.karttjenester.no.

Ytterligere informasjon om planarbeidet gis hos Karttjenester as v/ Jøren-Ola Ousdal, mob 45 86 54 10. Eventuelle innspill til planarbeid / utbyggingsavtale må sendes skriftlig innen 10.08.2024 til:

Karttjenester AS

Postboks 158,

4441 Tonstad

 

E-post: post@karttjenester.no