Sirdal kommune har et kommunalt beredskapsråd som er et kontaktorgan der kommunen, politiet, Forsvaret (Heimevernet), brann og redning, ambulanse, Sira-Kvina kraftselskap, Sivilforsvaret, Risa,  frivillige beredskapsaktører som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og leitegruppene i Sirdal, Bondelaget, Bygdekvinnelaget m.fl. informerer om og drøfter spørsmål og problemstillinger om samfunnssikkerhet i Sirdal.

Beredskapsrådet møtes normalt 1-2 ganger per år.

Temaet for beredskapsrådet 14/2-20 var damsikkerhet, nye flomsonekart for Øvre Sirdal og informasjon om Sivilforsvarets organisasjon og ressurser.