Det har kommet en del nedbør i Sirdal og mer er i vente de neste dagene. Det er også lavere lufttemperatur.

Sirdal kommune opphever totalforbudet mot brenning utendørs og annen anleggsdrift og aktiviteter som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Sirdal kommune presiserer at det fortsatt gjelder et generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september, jamfør § 3 i forskrift om brannforebygging. Som alltid må du selv vurdere om det er forsvarlig å tenne opp og også ta det ansvaret som dette medfører.
Husk tilgang til slukkemidler og mobiltelefon for varsling til brann- og redningsvesenet. Ta hensyn til vær og vindforhold !

Rådmannen