Sirdal kommunestyre vedtok 14.6.2018 å oppheve gjeldende forskrift om nedsatt konsesjonsgrense av 28.6.2010 nr. 1017, og sendte 19.6.2018 søknad til
Landbruksdirektoratet om å oppheve forskriften. Sirdal kommune har siden 1989 hatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. I 2008 ble ordningen evaluert og forskriften endret slik at den ble geografisk avgrenset og slektsskapsunntaket ble også vedtatt satt ut av kraft.

Kommunens saksbehandling:
Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2017 i sak 17/139 at spørsmålet om bopliktsforskriften skal beholdes slik den foreligger i dag, skal kunngjøres offentlig og sendes ut på høring i samsvar med forvaltningsloven § 37. Høringen om forskriften ble sendt ut til aktuelle lag og foreninger i kommunen og ble annonsert i Aftenbladet, avisen Agder og på kommunens hjemmesider. Det kom inn tre innspill etter at høringsfristen var gått ut. I tillegg har kommunen mottatt et innspill tidligere som ble vurdert. Ett innspill var at forskrift om nedsatt konsesjonsgrense bør oppheves fordi prisen en eier oppnår ved salg av helårsbolig innebærer et tap. De andre som ga innspill var positive til at bopliktsforskriften bør bestå og la vekt på at kommunen må følge opp boplikten strengere der hvor denne blir brutt. I Utvalg for teknikk, landbruk og miljø blir rådmannens forslag til vedtak om å beholde forskrift om nedsatt konsesjonsgrense tilrådt den 5.6.2018. Formannskapet vedtar i møte 7.6.2018 at innstillingen fra Utvalget ble tilrådt. I kommunestyret den 14.6.2018 blir det fastsatt vedtak (10 mot 9) om at Sirdal kommune opphever forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.


Landbruksdirektoratet bemerker:
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 er konsesjon ikke nødvendig ved erverv av: ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 er konsesjon ikke nødvendig ved erverv av: bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar.


Kongen kan etter konsesjonsloven § 7 første ledd fastsette forskrift som setter konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 eller 4 og § 5 første ledd ut av kraft for:
1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig,
2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven er regulert til boligformål,
3. ubebygd tomt som er regulert til boligformål.


Etter konsesjonsloven § 7 annet ledd kan det fastsettes forskrift som setter konsesjonsfriheten ut av kraft for nærstående listet opp i konsesjonsloven § 5 første ledd første punktum (slektsskapsunntaket), jf. siste punktum.
Forskrift av 28.6.2010 nr. 1017 etter konsesjonsloven § 7 Sirdal kommune, Vest-Agder, er vedtatt med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98. Forskriften gjelder for erverv av eiendom for området mellom Handeland (gnr. 11) og Ådneram Skuleskard (gnr. 1 og 2) og med de eiendomskategorier som nevnt i konsesjonsloven § 7 første ledd nr. 1, 2 og 3. Konsesjonsfriheten er også satt ut av kraft for nærstående etter § 5 første ledd nr. 1. Landbruksdirektoratet er gitt myndighet til å fastsette, endre og oppheve forskrifter etter konsesjonsloven § 7, jf. delegeringsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479. Det følger av konsesjonsloven § 7 sjette ledd at forskrift bare kan innføres der det er nødvendig for å forhindre at eiendom som bør brukes som helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Landbruksdirektoratet avgjør om en forskrift skal innføres eller endres. Etter vår lovforståelse og praksis skal den enkelte kommune ha stor innflytelse på spørsmålet om innføring, endring og oppheving av forskrift.
Det fremkommer i sakspapirene at noe av bakgrunnen for å fremme sak om forskrift av nedsatt konsesjonsgrense var i forbindelse med kommunedelplan Sirdal Nord. Det ble
vedtatt at hytter kan benyttes til helårsbolig og omvendt, i sentrumsnære områder uten at det kreves dispensasjon fra plan. Intensjonen med å åpne opp for kombinert bruk mellom
bolig og hytte i sentrumsnære fritidsområder hvor infrastruktur er godt utbygd og tilrettelagt, er et forsøk på å etterkomme økt behov for boliger. Formålet med forskriftenhar vært å hindre at bolighus blir disponert som fritidsbolig. Uttalelsene etter høringen har overveiende vært positive til at boplikten opprettholdes. Det fremkommer videre at kommunens virkemiddel for å sikre at boliger og ubebygde tomter i regulerte boligområder ikke tas i bruk som fritidsformål, er gjennom forskriften om boplikt og at en fjerning av forskriften fratar kommunens kontroll for å sikre fast bosetting. I innstillingen fremkommer det at reglene i plan- og bygningsloven ikke kan anvendes som konsesjonsloven når hensikten er å oppnå helårsbosetting. Dette innebærer at man ikke kan pålegge noen boplikt etter plan- og bygningsloven. Landbruksdirektoratet legger til grunn at kommunestyrets vedtak er at man ikke lenger ønsker å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å fremme bosetting eller at man ikke anser det nødvendig å hindre at eiendommer som bør brukes til helårsbolig blir brukt til fritidsformål. Vedtaket til kommunestyret om oppheving av forskrift om boplikt er ikke begrunnet. Det foreligger imidlertid en saksfremstilling som viser at spørsmålet er utredet og sendt på høring. Det er redegjort for forskriftens funksjon og virkeområde og hvilke virkemidler konsesjonsloven gir sett opp mot andre virkemidler når det gjelder spørsmålet om bosetting. Kommunen står da fritt til å bestemme om den ønsker å benytte forskriften om nedsatt konsesjonsgrense som virkemiddel for å fremme bosetting. På den bakgrunn innvilges søknaden.


Landbruksdirektoratet opphever forskrift av 28. juni 2010 nr. 1017 etter konsesjonsloven § 7, Sirdal kommune, Vest-Agder, med virkning fra i dag.