Kommunestyret har vedtatt at det skal lages en strategiplan for hvordan vi skal møte utfordringene innen helse og omsorg den kommende tiårs perioden.
Levekårsutvalget er styringsgruppe for dette viktige arbeidet.

Tirsdag ble det avholdt oppstartsamling på kulturhuset. Geir Evensen fra Fylkesmannen orienterte om utviklingstrekk nasjonalt og regionalt, og om Stortingsmeldingen
«Leve hele livet». Folkehelsekoordinator Ingeborg Selma Kvæven informerte om folkehelsearbeid og status lokalt. Enhetslederne innen helse og omsorg (Ruth Lillian Hompland og Arnhild Ravnevann) gikk gjennom «Mulighets- og utfordringsbildet lokalt».

Etter lunsj jobbet levekårsutvalget sammen med nedsatt arbeidsgruppe og referansegruppe for å stake ut kursen videre. Målet er at strategiplanen skal være ferdig i løpet av mars måned.