I går kveld vedtok kommunestyret i Sirdal å bygge fotballhall på Tonstad. Hallen vil romme en såkalt 9-er bane med tilhørende fasiliteter. Bygget vil stå klar til bruk allerede ved årsskiftet 2022/2023. Investeringskostnaden for kommunen er mellom 46- 47 millioner kroner. Vi mottar millioner i spillemidler og momskompensasjon. Sirdal kommune og Tonstad idrettslag (TIL) er enig om at TIL skal bære driftskostnadene med hallen fremover.

I 2016 vedtok et flertall i formannskapet å bygge en hall, som alternativ til å legge undervarme på kunstgressbanen. Store forventninger ble skapt. Løftet ble opprettholdt, men resultatet uteble.
De planer som forelå i 2019, når vi tok over, likte vi ikke. Verken plassering, størrelse eller kostnad. Det var en 7-er bane plassert i en hall som enten skulle anlegges på kunstgressbanen, eller på gressbanen mot dagens rullebane. Et kostnadsestimat som ble presentert var på 80-90 millioner. Vi ønsket ny plassering, større hall, og en mer nøktern konstruksjon med fornuftige løsninger som ga lavere pris.

Dette har vi arbeidet strategisk mot siden.

Når kommunen rettet forespørsel om å overta Knausane boligfelt, var det primært for boligtomtenes skyld. Men vi kan heller ikke legge skjul på at vi allerede da visste at deler av tomten kunne benyttes til tomt for ny fotballhall. Tomten er ideell for fotballhall. På denne måten fikk vi også bevare kulturhus og skoleområde fritt for en dominerende hall som ville ødelagt hele området. Nå kunne også dette området videreutvikles med pumptrack, rullebane, badeanlegg og mindre fotballbaner som hever kvaliteten for bredden blant innbyggerne i større grad enn en hall ville gjort.

Vi ønsker å bestå som egen kommune, og vi ønsker å satse på sirdølen. Barn og unge er kjempeviktige for oss. Fotballmiljøet er det største enkeltmiljø for idrett vi har i Sirdal. Fotballen som arena er inkluderende, sosial og «sunn». Men å bygge hallen er ikke utelukkende et tiltak for å bygge opp under fotballen. Ved å bygge slik vi nå gjør frigjør vi kapasitet i idrettshallen, hvor fotball tar opp mye tid til fortrengsel for andre idretter. Å få tid i idrettshallen på kulturhuset er vanskelig i dag. Timeplanen er sprengt. Når fotballen nå «flytter ut», vil andre idretter som dans, volleyball, friidrett, håndball og barnelek gis helt nye muligheter. I tillegg styrker investeringen grunnlaget for Sirdal videregående skole.

Sirdal kommune skal ha orden i økonomien. Når vi med god samvittighet, økonomisk sett, kan ta denne store investeringen, er det fordi vi nå har tilstrekkelig oversikt og kontroll over økonomien i Sirdal. Vi vet at dette ikke vil ramme våre hovedoppgaver som er å ivareta sirdølen på en veldig god måte i alle livets faser. Det arbeidet formannskap og administrasjon har lagt ned i økonomifokus i de siste år, høster innbyggerne nå av. Vi høster også godt av den gode jobb arbeidsgruppe, administrasjon og andre involverte har gjort for å få frem konseptet og ned kostnad. Kontraktsummen på denne hallen er under Norges fotballforbund sine anslag. Nå får vi en 9 er bane til halv pris av den presentert løsning i forrige periode. Tonstad idrettslag skal også ha ros for en offensiv tilnærming, og at man på en så god måte bidrar til denne satsingen, som ikke bare vil komme fotballen til gode, men mange andre idretter. Samt lokalsamfunn.

Vi arbeider hele tiden etter en strategi som innebærer at det skal være godt å være sirdøl. Det i seg selv er det viktigste. Men samtidig øker grep som dette også bostedsattraktiviteten i kommunen vår. Det fører til at flere forhåpentligvis vil velge livet i det «mindre format» her i Sirdal. Noe som igjen er positivt for kommunen og næringsliv. Slik henger ting sammen, politikk er å forsøke å få positive ting til å skje, samtidig som vi må prioritere. Jeg tror kommunen har gjort en klok disposisjon. Jeg har store forventninger.

Takk til alle som står bak, lykke til med byggingen- gratulerer med vedtaket om ny hall!