Personvernerklæring for behandling av personopplysninger i Sirdal kommune.

Denne erklæringen er generell, og det kan finnes særskilte erklæringer for de ulike tjenesteområder.

Sirdal kommune ønsker å sikre at du som bruker av kommunale tjenester skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges for behandling av personopplysninger i kommunen.

Lov om behandling av personopplysninger
Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) gjeldende fra 1.1.2001 med tilhørende forskrift. http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

 

Definisjoner, jfr. personopplysningslovens § 2
1) personopplysning: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,
2) behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,
3) personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen,
4) behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes,
5) databehandler: den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige,
6) registrert: den som en personopplysning kan knyttes til,
7) samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv,
8) sensitive personopplysninger: opplysninger om
a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
c) helseforhold,
d) seksuelle forhold,
e) medlemskap i fagforeninger.

I Sirdal kommune behandler vi personnummer som en sensitiv personopplysning.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysninger som du sender inn til kommunen, blir oversendt til rette saksbehandler/behandlingsansvarlig. Opplysningene gjør våre ansatte i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte enten du sender inn vanlige dokumenter eller elektroniske dokumenter.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger
Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til en hvilken som helst av våre tjenester og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til tjenesten dersom det er noe feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet. Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis. Kopiering vil kunne medføre krav om betaling.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven
Det fremgår av forvaltningsloven § 18 at en part har rett å gjøre seg kjent med dokumenter i egen sak. Det er enkelte unntak for bl.a. interne dokumenter.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven
Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post.

Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten.

Personvern og taushetsplikt
Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.
For enkelte saksområder er taushetsplikten særlig streng, og enkelte av særlovene gir særlige strenge regler om dette.

Oversikt over personopplysninger
Sirdal kommune har oversikt over alle fagsystemer som inneholder personopplysninger.

Videreformidling
Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art, om deg, til tredjepart uten at du har samtykket til dette. Dette gjelder ikke i den grad videreformidling er nødvendig og i tråd med regelverket i den enkelte sak. (F.eks. i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter.)
 

Informasjonssikkerhet
Vi har etter personopplysningsloven ansvar for å sørge for at personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi sikrer at kun de som har et tjenstlig formål får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Ikke send sensitive opplysninger til kommunen i usikret e-post eller vedlegg til e-post, men bruk heller eDialog (sikker innlevering av dokumentasjon til Sirdal kommune fra innbyggerne) eller i vanlig brev.

Informasjonskapsler (cookies)
Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og www.sirdal.kommune.no hver gang du ser på en nettside. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig og benyttes ikke for å identifisere deg som person.

Hvordan du kan unngå informasjonskapsler (cookies)
Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal avvises, kan du endre innstillingene i nettleseren din slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av fra nettleseren.

På nettvett.no finner du informasjon om:
hvordan du avviser informasjonskapsler
hvordan du sletter informasjonskapsler i nettleseren din

Analyseverktøy for web statistikk
Sirdal kommune bruker analyseverktøyet Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for www.sirdal.kommune.no er det Sirdal kommune som bestemmer hvilke opplysninger Google kan innhente om bruken av nettstedet. Google Analytics mottar bare generell web statistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

I tråd med vanlig praksis på internett registreres brukerens IP-adresse av nettstedet www.sirdal.kommune. Vårt nettsted er under kontinuerlig videreutvikling, og det evalueres fortløpende bruk av analyseverktøy. Ett av de grunnleggende krav til analyseverktøy er at personvernet til enhver tid blir ivaretatt i tråd med gjeldende norsk lov.

Elektroniske skjemaer:
Våre elektroniske skjema leveres av Kommuneforlaget. Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Kommuneforlagets løsning skal sikre at du som bruker av tjenestene skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Eierforholdet mellom Kommuneforlaget og Sirdal kommune reguleres av en egen databehandleravtale.

Henvendelser
Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte:

Personvernombud:
Bjørn Nilsen
(+47) 90689838
bjorn@coverya.no

Aktuelle lenker om personvern og digitale rettigheter

Datatilsynet

Forvaltningsloven

Personopplysningsloven

Offentlighetsloven

Forbrukerrådet: Digitale rettigheter

Mer om tema - lenker til andre nettsteder:

Blanketter fra Brønnøysundregistrene

Informasjonsplikt og innsynsrett

Kameraovervåking

Kredittopplysning

Personvern

Personvern på 1-2-3

Slettmeg.no

Verktøy og skjema fra Datatilsynet