Rådmann og økonomisjef presenterte i dag for formannskapet foreløpig resultat for Sirdal kommunes regnskap 2020.

Sirdal kommune sitt foreløpige regnskap for 2020 viser et regnskapsmessig netto driftsresultat på litt i overkant av 58,2 mill. kroner, ca. 45 mill. kroner bedre enn revidert budsjett. Rundt 25 millioner kroner er knyttet til særegne forhold som engangseffekter. Netto driftsresultat tilsvarer ca. 14,6 % av driftsinntektene.

Tilsvarende tall i 2019 var 18,4 mill. kroner og netto driftsresultat 5 % av driftsinntektene.

Noen tall (alle tall i hele 1.000 kroner)

Inntekter:

 

R 2020

Rev. B 2020

R 2019

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd 1)

112.441

111.000

107.890

Eiendomsskatt

100.322

100.000

85.982

Overføringer og tilskudd fra andre 2)

56.880

17.208

39.765

Salgs- og leieinntekter 3)

59.271

52.470

57.917

 

  1. Regnskapsbeløp er inkl. økte rammetilskudd fra staten i samband med Covid-19
  2. Regnskapsbeløp er inkl. spesielle inntekter som p.g.a. særskilte regnskapsregler for kommuner blir ført i driftsregnskapet. Flere av inntektene blir etter kommunale regnskapsregler satt av til fond.
  3. Regnskapsbeløp er inkl. inntekter fra selvkost-området og blir etter regler satt av til fond

 

Utgifter:

 

R 2020

Rev. B 2020

R 2019

Lønnsutgifter og sosiale utgifter 4)

224.750

228.213

228.381

 

      4. Regnskapsbeløp er inkl. redusert arb.g.avg. for en termin i 2020 som følge av Covid-19, samt et betydelig lavere lønnsoppgjør enn forventet av samme årsak

 

 Finansutgifter og inntekter:

 

R 2020

Rev. B 2020

R 2019

Renteinntekter og utbytter

17.619

16.278

19.488

Rentekostnader og avdrag

18.852

21.719

18.796

 

Balanseverdier før behandling av regnskap 2020:

 

R 2020

Disposisjonsfond

120.710

Lånegjeld – kommunale investeringer 5)

315.238

 

      5. Lånegjelda er inkl. gjeld til selvkostinvesteringer – anslag 125 – 130 mill. kroner

 

Rådmannen vil takke ansatte for den solide innsatsen som blir lagt ned i året, særlig i et vanskelig år med pandemi i Norge og resten av verden. Sirdal kommune har pr. i dag sluppet relativt lett fra de største utfordringene, det er neppe tilfeldig. Samlet sykefravær i Sirdal kommune i 2020 var 6,7 % mot 8,0 % i 2019. De fleste enhetene i kommunen har greid å holde budsjettrammene de ble tildelt av kommunestyret.

Det positive, netto driftsresultatet er betryggende for Sirdal kommune og er viktig i arbeidet for å fortsette arbeidet med å skape en god og rasjonell drift av kommunen, samtidig som det gir økonomisk handlingsrom til å skape vekst i Sirdal for å møte utfordringene kommunen står overfor.

Det store positive netto driftsresultatet blir nærmere forklart i årsmelding og regnskap med noter som skal til politisk behandling våren 2021.


Tonstad, 24. februar 2021

Inge H. Stangeland
Rådmann

Kontaktpersoner for media:
Rådmann Inge H. Stangeland – mobiltelefon 97999550

Økonomisjef Arne P. Fredriksen – mobiltelefon 95110001

Ordfører Jonny Liland – mobiltelefon 99048350