Rådmannen overleverte sitt forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer 2019 med handlingsprogram og resultatmål den 9. november 2018.11.16

Forslaget til økonomiplan, budsjettrammer, handlingsprogram og resultatmål skal behandles av formannskapet og flere utvalg før kommunestyret endelig vedtar økonomiplan, budsjett, handlingsprogram og resultatmål den 13. desember 2018. Formannskapet skal behandle forslagene første gang den 22. november 2018.

Rådmannens forslag med vedlegg følger under.

Rådmannen

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer med handlingsprogram og resultatmål
Forslag fra kontrollutvalget om budsjett for kontroll og tilsyn 
Forslag til investeringer i perioden 2019-2022
Forslag til gebyregulativ plan- og byggesaker 2019
Forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjett for Sirdal sokneråd 
Saksfremlegg økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer 2019